Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o návrhu kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky MO-CF, DCCA a CC. V úvodní části jsou představeny proudové aktivní prvky, jejich vlastnosti, struktura a využití. V práci je popsán postupný návrh univerzálního filtru. S využitím aktivních prvků byl sestaven univerzální filtr umožňující změny základních parametrů (jakost a mezní kmitočet). Při tomto návrhu byl použit program SNAP a dané simulace charakteristik byly provedeny v OrCAD-PSpice. Pro řízení změny jakosti a mezního kmitočtu byl využit aktivní prvek DCCA. Pomocí programu EAGLE byl vytvořen plošný spoj univerzálního řízeného filtru. Vytvořený vzorek byl změřen pro jednotlivé typy filtru, různé jakosti a mezní kmitočet. Tyto hodnoty byly porovnány s hodnotami simulovaného filtru .
This master´s thesis is about MO-CF, DCCA and CC frequency filters with current active elements proposal. Current active elements, their features, structure and utilization are shown in introduction. A progress propose of universal filter is described in thesis. With the use of active elements has been established an universal filter with basic parameter changes capability (quality and limit frequency). SNAP software was used in this propose and the characteristics simulation have been done in OrCad-PSpice. For control changes of quality and limit frequency was used active element DCCA. The main circuit board of universal controlled filter was made with the EAGLE software. Created sample was measured for each type of filter, the different quality and limit frequency. These values were compared with simulated values of the filter.
Description
Citation
HOMOLA, R. Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Přibilová, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Káňa (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO