Optimalizace rozpočtu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce má za cíl přiblížit problematiku tvorby rozpočtu veřejné vysoké školy a následnou tvorbu matematického modelu. V práci jsou vysvětlena pravidla a vzorce pro rozdělování finančních prostředků vysokého školství jednotlivým vysokým školám. Poté jsou uvedeny vzorce na přerozdělování těchto dotací mezi jednotlivé fakulty. Následně je sestaven matematický model nelineárního programování v systému GAMS pomocí reálných dat a omezení. Model je poté použit na zkoumání změny rozdělení financí pro různé účelové funkce. Cílem sestavení modelu nebylo nabídnout nástroj, který bude automaticky používán pro rozdělování dotací na VUT, ale poskytnout jeho uživatelům širší možnosti výpočtových experimentů a získat lepší vhled do problému.
The bachelor's thesis aims to approach the issue of creating a budget for a public university and the subsequent creation of a mathematical model. The thesis explains the rules and formulas for the distribution of funds for higher education to individual universities. Then, the formulas for the redistribution of these funds between individual faculties are given. Subsequently, a mathematical model of nonlinear programming in the GAMS system is built using real data and constraints. The model is then used to examine the change in the distribution of funds for various objective functions. The aim of compiling the model was not to offer a tool that will be automatically used for the distribution of funds at BUT, but to provide its users with a wider range of computational experiments and gain better insight into the problem.
Description
Citation
GOLASOWSKI, M. Optimalizace rozpočtu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student seznámil formou prezentace komisi ss svojí bakalářskou prací na téma Optmalizace rozpočtu. Student všechny připomínky oponenta doc. Ing. Ladislava Janíčka, Ph.D., MBA, LL.M. (vhodnost lineárního programování, praktické použití) byly vysvětleny. Otázky členů komise byly zodpovězeny úplně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO