Využití čistírenských kalů do zelené infrastruktury

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využití čistírenských kalů do zelené infrastruktury v souladu s principy oběhové ekonomiky. V první části se řeší úpravy a zpracování kalu na čistírnách odpadních vod a dále problematika zelených střech, zelených stěn a dalších zelených prvků v intravilánu jako jsou například zelená parkoviště. V druhé části je provedeno porovnání cenové dostupnosti a vyhodnocení několika variant zelených střech a parkovišť.
This bachelor thesis discusses the issue of use of wastewater sludge in green infrastructure in relation to the circular economy. Firstly, it summarizes wastewater treatment technologies and specifications of green infrastructure such as green roofs, walls, and others. Secondly, the thesis compares the affordability of different types of green roofs and green parking. The paper concludes with a final evaluation of the findings.
Description
Citation
KOZOVÁ, B. Využití čistírenských kalů do zelené infrastruktury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - místopředseda, Ing. David Fučík - tajemník, Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Mikulášek - člen, Ing. Vladimír Habr, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze bakalářské práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k bakalářské práci se zaměřila na téma: Otázka: Proč se spalování pyrolýzou rozděluje do několika skupin podle teploty spalování? Odpověď: Otázka: Byla uvažována nosnost střechy v závislosti k jednotlivým mocnostem vrstev? Odpověď: Otázka: Jaké je shrnutí výsledků práce a v čem spočívá přínos daného tématu? Odpověď: Otázka: K jakému datu se stanovovaly vstupní ceny jednotlivých materiálů? Odpověď: Otázka: Jakou může mít taková technologie životnost? Odpověď: Otázka: Je možné danou technologii opravdu používat pro pojížděné plochy z hlediska životnosti? Nebude docházet k sedání, příp. bobtnání v dané vrstvě? Odpověď:
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO