Senzor proudu s digitalizovaným výstupním signálem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je nastudovat problematiku měření proudů v sítích nízkého napětí pomocí Rogowskeho cívky a podrobně se seznámit s požadavky na elektronický senzor proudu (ECT) s digitálním výstupem. Dále ověřit základní parametry Rogowskeho cívky jako senzoru proudu a vytvoření její náhradního elektrického modelu. Teoretická část se zabývá problematikou měření střídavého proudu pomocí Rogowskeho cívky, její vlastnostmi, charakteristikami, konstrukcí a výhodami oproti konvenčním transformátorem proudů. V práci jsou dále uvedené požadavky na transformátory proudu a požadavky na digitální výstup těchto transformátorů. Rozebrány jsou i A/D převodníky. Praktická část se zabývá měřením parametrů Rogowskeho cívky a vytvořením jejího náhradního elektrického modelu. Dále navržením a realizací vstupních obvodů pro dvojici A/D převodníků, které reprezentuje měřící karta od NI. Data z měřicí karty jsou zpracovávány v programu LabVIEW. Výstupem této bakalářské práce je funkční obvod, který zajišťuje předzpracování analogového signálu z Rogowskeho cívky reprezentován deskou plošných spojů navržen pro 18-bitový převodník AD7690 a technologický demonstrátor, který zpracovává digitalizovaný signál z měřicí karty.
The main aim of this thesis is to describe principles of measuring of alternating current in low voltage power supply networks with Rogowski coil and study in detail the requirements for electronic current transformer with digital output. Farther confirm the basic parameters of Rogowski coil as an current sensor and creating its alternate electric model. Theoretical part deals issue of measuring alternating current with Rogowski coil, its properties, characteristics, construction and advantages over conventional current transformers of alternating current. There are also listed requirements for alternating current transformers and requirements for their digital output. A/D converters are also discussed. Practical part deals with measuring of parameters of Rogowski coil and creating its alternate electric model. Furthermore, the design and implementation of the input circuit for a pair of A/D converters, which represents a measurement card from NI. Data from the measuring card is processed by the program LabVIEW. The outcome of this thesis is a functional circuit that provides an analog signal pre-processing of Rogowski coils represented by installed PCB designed for 18-bit AD7690 converter and technology demonstrator, which processes the digitized signal from the measuring card.
Description
Citation
PORUBAN, M. Senzor proudu s digitalizovaným výstupním signálem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO