Monitor EKG v prostředí LabVIEW

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavním cílem této práce je seznámení se s EKG signálem, jeho vznikem jako takovým a vazba mezi mechanickou a elektrickou částí srdce. Dále jeho podrobným rozebráním složek, například QRS komplexu, určení chybných stavů (abnormalit), výpočet tepové frekvence. Nahlédneme do pacientských monitorů. Také se seznámíme s tím, jak se vůbec EKG signál měří a tím i jak je nutné ošetřit vstupní signál, abychom odstranili nežádoucí složky signálu, například nežádoucí síťový šum – tzv. síťový brum. S návrhem potřebných filtrů si prostudujeme návrh jednoduchého monitorovacího systému v prostředí LabView. Sestrojíme alarmy pro několik srdečních abnormalit, jako jsou například extrasystoly. Budeme počítat tepovou frekvenci. Umožníme načítání dat z externího zdroje a sestavíme vhodné grafické uživatelské prostředí.
The main purpose of this work is to get know about ECG signal, its genesis and relationship between mechanical and electrical part of the heart. Furthermore about the detailed disassembly of parts, for example of QRS complex, the determination of faulty statuses, the calculation of heartbeat frequence. We will take a look into the patient's monitors. We will get know about the measuring of ECG signal and how to treat the input signal to eliminate the undesirable components of signal, for example unwanted network noise - so-called network brum. We will study the concept of simple monitoring system with th draft of necessary filter in LabView program. We will construct alarms for some cardiac abnormalities, such as premature heart contractions. We will calculate heart rate. We will retrieve of data from an external source and we will prepare the appropriate graphical user interface.
Description
Citation
PAVLIŠTA, L. Monitor EKG v prostředí LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (člen) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) Ing. Jan Šístek, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Čermák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO