Proudový zesilovač v diferenčních kmitočtových filtrech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na výběr a analýzu vhodných existujících zapojení kmitočtových filtrů pracujících v proudovém módu. V první části práce jsou obecně popsány kmitočtové filtry z hlediska principu funkce a rozdělení. Navazující text pojednává o problematice aktivních prvků, které jsou základem konstrukce uvedených zapojení. Jádro každého obvodu je tvořeno digitálně řiditelným proudovým zesilovačem DACA (digitally adjustable current amplifier), který umožňuje měnit hodnotu jeho zesílení. Další používané aktivní prvky jsou univerzální proudový konvejor UCC (universal curret conveyor), dvouvýstupový a vícevýstupový proudový konvejor DO-CF (dual-output current follower) a MO-CF (multi-output current follower), operační transkonduktanční zesilovač OTA (operational transconductance amplifier) a dvouvýstupový transkonduktanční zesilovač BOTA (balanced-output transconductance amplifier). Ve zbývající části práce jsou pak podrobně popsána čtyři vybraná zapojení kmitočtových filtrů. Jsou zde uvedeny výpočty pasivních součástek a výsledky simulací. Pro experimentální ověření jsou pak dále zvolena dvě plně diferenční zapojení. Zakončení práce je věnováno shrnutí výsledků měření těchto dvou filtrů.
Bachelors’s thesis focuses on selection and analysis of suitable filtering structures working in current mode. In the first part, there is a common description of frequency filters in terms of function and division. The following text discusses the issues of active elements that creates basic construction of these filtering structures. Core of each circuit is formed by digitally adjustable current amplifier DACA, which enables change of amplification. Another used active elements are universal curret conveyor UCC, dual-output current follower DO-CF, multi-output current follower MO-CF, operational transconductance amplifier OTA and balanced-output transconductance amplifier BOTA. In the last part, there are described four chosen applications of frequency filters. There are introduced calculations of passive components a results of simulations. For experimental confirmation there are chosen two fully-differential structures. The end of work contains summary of measurements of these two frequency filters
Description
Citation
BOKŮVKA, T. Proudový zesilovač v diferenčních kmitočtových filtrech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Patrik Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zukal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Student reagoval na otázky oponenta a komise. Proč mají simulační modely UCC a MO-CF rozdílné hodnoty vstupních a výstupních impedancí, když uvádíte, že jste MO-CF realizoval pomocí UCC? Jakým způsobem byl při praktické konstrukci realizován prvek FD-CF ze zapojení na obr. 3.10? Prezentujte např. schéma. Studentovi byly vytčeny nekvalitní obrázky v bakalářské práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO