Návrh zkušební kabiny pro testy vysokotlakých čerpadel za snížené teploty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem zkušební kabiny pro testy vysokotlakých čerpadel za snížených teplot. Cílem práce je navrhnout chladicí systém a zkušební komoru. Chladicí systém musí být dostatečně dimenzovaný na uchlazení požadovaného výkonu a komoru je nutné umístit do již existující zkušební stanice. V práci je zpracován analytický výpočet tepelné bilance, přičemž některé části byly ověřovány i simulacemi v programu ANSYS. Druhá část je zaměřena především na konstrukční stránku návrhu zkušebního boxu. Práce je určena pro praktické využití ve společnosti BOSCH Diesel s.r.o. v Jihlavě.
The subject of diploma thesis is design of a testing cabin for high pressure pump testing under low temperature. The objective is to project a cooling system and a cooled testing cabin. Suggested cooling system must be sized to cool down the estimated power and the cabin is supposed to be located inside the existing testbench. There was peroformed an analytical calculation of thermic evaluation, several parts of calculation were verified using ANSYS program simulation. The second section of the thesis is focused mainly on the design, especially on design of testing cabin. The result of diploma thesis is prepared for utilization in Bosch Diesel s.r.o. Jihlava.
Description
Citation
ŠKÝVARA, T. Návrh zkušební kabiny pro testy vysokotlakých čerpadel za snížené teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen) prof. Ing. František Havlíček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
V průběhu obhajoby student seznámil komisi s obsahem a závěry své práce. V návaznosti na to zodpověděl otázky oponenta a následující otázky členů zkušební komise: 1. Jaké byly tepelné výkony přenášené v navrhovaném zařízení naftou? 2. Porovnání analytického a numerického řešení přestupu tepla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO