Měření a hodnocení výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení finanční výkonnosti vybrané společnosti v letech 2012-2016. Dělí se na teoretickou část, ve které jsou popsány vybrané metody finanční analýzy. Dále na analytickou, kde se pomocí vzorců uvedených v teoretických východiscích vypočítají hodnoty jednotlivých ukazatelů. Po výpočtech a vyhodnocení těchto výpočtů budou navrženy v poslední části práce opatření ke zlepšení stávající situace.
This bachelor’s thesis is focused on measurement and evaluation of the financial performance of the selected company in 2012-2016. It is divided into the theoretical part, which describes selected methods of financial analysis. Further on the analytical, where the values of the individual indicators are calculated using the formulas given in the theoretical bases. After calculating and evaluating these calculations, measures will be proposed in the last part of the thesis to improve the current situation.
Description
Citation
MAKOVÁ, M. Měření a hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Otázky vedoucího práce prof. Kocmanové – zodpovězeny Otázky oponenta – zodpovězeny Ing. Pavláková Dočekalová – Je zavedení penále spojeno s nějakými riziky pro podnik? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO