Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální daňovou optimalizaci, avšak pro zajímavost je zmíněna také optimalizace nelegální. Cílem mé diplomové práce je na modelových příkladech optimalizovat daňovou povinnost společnosti s ručením omezeným a doporučit společníkům těchto korporací, jakým způsobem dosáhnout co nejefektivnější daňové povinnosti.
This diploma thesis deals with the analysis of optimization of corporate income tax, specifically limited liability company, using the available funds according to the valid legal regulation. The thesis is focused mainly on legal tax optimization, but for interest is mentioned also illegal optimization. The aim of my diploma thesis is to optimize the tax liability of the limited liability company on model examples and recommend to the partners of these corporations how to achieve the most effective tax obligations.
Description
Citation
BROTHÁNKOVÁ, E. Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a finanční řízení podniku
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
profesorka Režňáková - Jaké znalosti jste využila při zpracování diplomové práce z magisterského studia? - nevysvětleno docentka Lajtkepová - Podle Vaší informace se jednalo o fiktivní společnost, na základě čeho definujete přehled pohledávek a přehled výsledků hospodaření vybrané společnosti ve Vaší diplomové práci? - jsou vymyšleny inženýr Svirák - Jedná se o optimalizaci konkrétní společnosti? Definujte možnosti aplikace. - nevysvětleno inženýr Svirák - Jak rozdělíte čistý příjem společnosti mezi společníky? - částečně odpovězeno inženýr Svirák - O jaké daňové zatížení se ve Vaší diplomové práci jedná? - částečně odpovězeno inženýr Svirák - Existuje rozdíl mezi daňovým zatížením právnické osoby a fyzické osoby? Definujte. - částečně odpovězeno inženýrka Gláserová - Pojmy příjem a odměna společníka, jedná se podle Vás o stejné pojmy? - studentka ztotožňuje inženýrka Gláserová - Cíl Vaší diplomové práce je odlišný - optimalizace právnických osob a optimalizujete fyzické osoby, vysvětlete. - nevysvětleno inženýrka Pavláková Dočekalová - Existuje možnost zobecnění závěrů Vaší diplomové práce? - studentka nevěděla Zdůvodnění neobhájení: Odchýlení se od stanoveného tématu diplomové práce, nesplnění jedné části cíle diplomové práce, v diplomové práci není použita správná odborná terminologie, diplomová práce nemá přínos, diplomová práce charakterem neodpovídá magisterskému studiu, návrhová část diplomové práce nenaplňuje stanovené cíle zadání. Práci je nutné komplexně přepracovat.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO