Analýza intrakardiálního elektrogramu srdečních arytmií ve spektrální oblasti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Nejdůležitějším aspektem úspěšné ablace a zrušení arytmie je nalezení místa, odkud se arytmie šíří. Místo počáteční aktivace lze nalézt konvenčními nebo komplexními technikami. Tato práce popisuje novou konvenční metodu, kterou lze v praxi také uplatnit. Bylo zjištěno, že se zkracující se vzdáleností katétru od místa počáteční aktivace se posouvá dominantní frekvence k vyšším hodnotám. Tuto skutečnost použijeme při vytvoření algoritmu porovnávající hodnoty frekvencí ve frekvenčním spektru signálu a k posouzení, jak daleko od místa vzniku arytmie se katétr nachází. V závěru práce je uvedeno zhodnocení naměřených klinických dat a porovnání účinnosti jednotlivých metod.
The most important aspect of successful ablation and destruction of arrhythmia is to find the place where arrhythmia spreads. The site of initial activation can be found by conventional or complex techniques. This thesis describes a new conventional method that can also be applied in practice. It was found that the closer is catheter to the place of the initial activation the more dominant frequency shifts to the higher values. We will use this fact in creating an algorithm which will compare frequency values in the frequency spectrum. This algorithm will also assess how far is the catheter located from the site of the origin of the arrhythmia. In the conclusion of the thesis is an evaluation of the measured clinical data and a comparison of the effectiveness of the method.
Description
Citation
KARLÍKOVÁ, A. Analýza intrakardiálního elektrogramu srdečních arytmií ve spektrální oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) RNDr. Jan Balvan, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. měl poznámku ke zbytečnosti obrázků z LabView. Prof. Ing. Jiří Jan, CSc. položil otázku k čemu slouží usměrnění v práci. Proč a v jakém kroku zpracování signálu jste to použila. Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. položil otázku proč používáte butterworthůf filtr uvedeného řádu. Prof. Ing. Jiří Jan, CSc. poznamenal že by bylo vhodné do práce uvést frekvenční charakteristiku filtru. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO