Competitive Intelligence jako ucelený systém podpory strategického řízení firmy a postup jeho zavedení v podniku.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Konkurenční zpravodajství jako podpůrný systém strategického managementu poskytuje systém získávání a analýzy dat pro vytváření konkurenčního zpravodajství pro strategické rozhodování ve firmě. Diplomová práce analyzuje možnosti, výhody a úskalí zavedení tohoto systému a zaměřuje se jak na teoretický rozbor fungování daného útvaru, tak i praktické dopady jeho zavedení ve firmě. Práce hodnotí přínosy tohoto systému pro firmu a na konkrétním příkladu demonstruje způsob práce útvaru Konkurenčního zpravodajství a tvorby konkurenčního zpravodajství.
Competitive Intelligence as a supporting system for strategic management system provides system of data collection and analysis for the creation of competitive intelligence for strategic decision making in the company. This thesis analyzes the possibilities, advantages and pitfalls of setting up the system and focuses on both theoretical analysis of operation of the unit, and practical implications of its introduction in the company. The work evaluates the benefits of this system for the company and the particular example demonstrates the way the department works and creation of competitive intelligence, competitive intelligence.
Description
Citation
ŠTURSA, Z. Competitive Intelligence jako ucelený systém podpory strategického řízení firmy a postup jeho zavedení v podniku. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-07
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO