Axiální generátor pro malou vodní elektrárnu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem generátoru s axiálním magnetickým tokem. První část je věnována přehledu strojů buzených permanentními magnety a porovnání axiálních strojů. V další části se práce zabývá návrhem stroje s axiálním magnetickým tokem na základě zadaných parametrů. V poslední části jsou pomocí simulací v programu ANSYS Maxwell ověřeny jeho skutečné vlastnosti.
This bachelor thesis deals with a design of axial permanent magnet generator. The first part is devoted to the overview of machines driven by permanent magnets and the comparison of axial machines. In the next part the thesis deals with the design of the machine with axial magnetic flux based on the specified parameters. In the last part, the real properties are verified by ANSYS Maxwell simulations.
Description
Citation
TAUŠ, M. Axiální generátor pro malou vodní elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Veselka, CSc. (místopředseda) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Ondrejček (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma Axiální generátor pro malou vodní elektrárnu. V práci je provedena rešerše na téma rozdělení axiálních strojů s permanentními magnety. Následně je proveden vlastní návrh generátoru s ohledem na co nejvyšší účinnost. Navržený generátor je poté simulován v prostředí Ansys Maxwell. Oponent práci vytkl především formální nedostatky. Na otázky oponenta student s váháním odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO