Databáze impulsových odezev akustických prostorů s parametrizací mnohonásobných odrazů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahom teoretickej časti tejto bakalárskej práce je popis impulznej odozvy, echogramu, rozbor rôznych metód pre meranie impulzných odoziev a ich porovnanie. Ďalej sú opísané objektívne parametre akustiky priestoru, analýza zvyškovej energie v impulznej odozve a jej kmitočtovo závislé zobrazenie pomocou reliéfu poklesu energie. Taktiež sú zdokumentované existujúce databázy impulzných odoziev. Praktická časť je tvorená realizáciou vlastnej databázy impulzných odoziev a grafickým vyobrazením rôznych závislostí z týchto odoziev. Ďalej je popísaný algoritmus pre parametrizáciu reliéfu poklesu energie a modelovanie impulzných odoziev podľa tohto algoritmu, realizované v programe Matlab. Poslednou časťou je posluchový test pre overenie modelovania impulzných odoziev.
Theoretical part of this bachelor’s thesis discusses description of impulse response, echogram, various methods of impulse response measurement and their comparison. Next part includes describing objective acoustical parameters, remaining energy analysis and its frequency dependent visualization by energy decay relief. Furthermore, existing databases of impulse responses are documented. The practical part consists of realization of own database of impulse responses and various graphical visualizations computed from these impulse responses. In the next part, algorithm for energy decay relief parameterization and modeling of impulse responses is described and realized in Matlab software. In the last part, a listening test is performed to verify impulse response modeling.
Description
Citation
ŠIŠKA, J. Databáze impulsových odezev akustických prostorů s parametrizací mnohonásobných odrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Lubor Přikryl (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Jaký vliv má dobu dozvuku získanou ze změřené impulsové odezvy hluk pozadí a šum a měřicího řetězce? - Student odpověď na otázku přečetl z prezentace. Nedokázal ji popsat vlastními slovy, popř. vysvětlit nebo demonstrovat na grafech. Jakou funkcí se počítá krátkodobé spektrum v Matlabu? - Student částečně odpověděl na otázku. Co znamená bitová hloubka převodníku? - Student dostatečně vysvětlil otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO