Monitorování a řízení bioreaktoru pro optimální získávání tepla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá získáváním tepelné energie při biodegradačních procesech, monitorováním a řízením těchto procesů. V teoretické části uvádí stručný přehled biodegradačních procesů, poté se zaměřuje pouze na procesy, při kterých dochází ke vzniku odpadního tepla. Zejména se zaměřuje na proces kompostování, jeho fáze, ideální skladbu kompostovaného materiálu, metody kompostování, řídící veličiny a zařízení pro jejich měření. Praktická část se zaměřuje na zdokonalení původního bioreaktoru a následnou realizaci nového bioreaktoru. Bioreaktor je poté monitorován za použití teplotních čidel, které pomocí měřených teplot popisují probíhající procesy uvnitř kompostu. Cílem bakalářské práce je propojení sestrojeného bioreaktoru s jurtou, realizace tepelného oběhu a řízení tohoto oběhu pomocí systému AMiNi tak, aby došlo k optimálnímu získávání tepla bez negativních vlivů na průběh biodegradačních procesů uvnitř bioreaktoru.
This bachelor thesis deals with thermal energy generation in biodegradation processes, monitoring and control of these processes. In the theoretical part, it gives a brief overview of biodegradation processes, then focuses only on processes in which waste heat is produced. Mainly it focuses on the composting process, its stage, the ideal composition of the composting material, the composting methods, the control quantities and the metering devices. The practical part focuses on the improvement of the original bioreactor and the subsequent realization of the new bioreactor. The bioreactor is subsequently monitored using temperature sensors that describe the ongoing processes inside the compost using measured temperatures. The aim of the bachelor thesis is to connect the bioreactor with yurt, to realize thermal circulation and to control this circulation through the AMiNi system in order to achieve optimal heat recovery without negative effects on the course of biodegradation processes inside the bioreactor.
Description
Citation
HUJŇÁK, J. Monitorování a řízení bioreaktoru pro optimální získávání tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student seznámil v prezentaci komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Monitorování a řízení bioreaktoru pro optimální získávání tepla. Vedoucí práce docent Baxant seznámil komisi s posudkem oponenta a vedoucího práce. Oponent ohodnotil práci 70b stupněm C. Vedoucí práce docent Baxant ohodnotil práci 75b stupněm C. Dále byly přečteny otázky k obhajobě. Student na otázky odpověděl pomocí snímků ve své prezentaci. Otázky obhajoby upřesnil docent Baxant. Student neodpověděl správně. Další dotaz položil docent Toman. Student nebyl schopen správně odpovědět. Doktor Ptáček položil otázku ohledně měření teploty v bioreaktoru. Student otázku zodpověděl. Ing. Potěšil se zeptal ohledně tepelného výkonu reaktoru. Ing. Kohout položil otázku ohledně tepelných ztrát reaktoru. Student nebyl schopen na tyto otázky přesně odpovědět.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO