2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 384
 • Item
  Marketingová komunikace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Smolíková, Barbora; Schüller, David; Dvořák, Ludvík
  Práce se zabývá optimalizací online marketingové komunikace společnosti Reinto. Na základě provedených analýz je navržena optimalizace stávající online marketingové komunikace včetně rozpočtu, analýzy rizik, časového harmonogramu, matice zodpovědnosti a dalších doporučení.
 • Item
  Návrh strategie rozvoje podniku působícího ve městě Prostějov
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Obořilová, Tereza; Bumberová, Veronika; účetnictví, Lenka Procházková, VŠE Praha, fakulta Finance a
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje Vinotéky Jaroslav Rek, která sídlí v Prostějově. Práce analyzuje podnik a jeho okolí s účelem zjištění jeho postavení na trhu a určení konkurenční výhody. Obsahuje takové navržené změny, které by při implementaci do podniku vedly ke zlepšení jeho dosavadního postavení mezi konkurenty.
 • Item
  Podnikatelský záměr - založení fitbox centra
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Albrechtová, Monika; Rompotl, Jaroslav; Navrátil, Jaroslav
  Tématem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na založení FitBox centra A&M a to v konkrétní lokalitě města Litovel. Na základě teoretických poznatků pramenů volně aplikovaných do praktické části bude zejména formou analýzy zjišťováno, jaký je současný stav trhu a reálné možnosti pro vybrané podnikání. Kalkulace nákladů bude jedním z hlavních pilířů pro samotné vytvoření návrhu business plánu.
 • Item
  Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Brothánková, Eliška; Kopřiva, Jan; Mužátková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální daňovou optimalizaci, avšak pro zajímavost je zmíněna také optimalizace nelegální. Cílem mé diplomové práce je na modelových příkladech optimalizovat daňovou povinnost společnosti s ručením omezeným a doporučit společníkům těchto korporací, jakým způsobem dosáhnout co nejefektivnější daňové povinnosti.
 • Item
  Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu pro vybranou akci
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Nečasová, Jana; Smolíková, Lenka; Tesařová, Mariana
  Tato diplomová práce pojednává o využití metod a nástrojů projektového managementu v rámci specifické akce. Teoretická část se věnuje popisu základních pojmů a teoretických poznatků souvisejících s problematikou řízení projektů. Ve druhé části jsou provedeny analýzy současného stavu, udržitelnosti, marketingu a konkurence akce. Návrhy a příspěvky jsou diskutovány ve třetí části. Jednotlivé metody, modely a nástroje byly vybrány pro maximální využití v rámci tohoto konkrétního projektu.