Urbanisticko architektonická studie městského nízkopodlažního bydlení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Tématem práce je navrhnout městské účelné komfortní bydlení v klidném přírodním prostředí mezi původní zástavbou staré Líšně a panelovým sídlištěm z 80. let 20. století. Návrh nového obytného souboru bude odpovídat současným trendům a potřebám zdravého bydlení. Stavební pozemek má lichoběžníkový tvar s delší stranou ve směru západ - východ s tím, že se zužuje a svažuje směrem k východu. Převýšení je cca 22 m na 330 m délky pozemku. Významnou dominantou Líšně je "kostelíček“ (Kaple Panny Marie Pomocnice) na protějším východním kopci. Cílem urbanistické studie bylo vytvoření plynulého přechodu mezi "Starou Líšní" a "Novou Líšní“ s důrazem na environmentální a sociální aspekty. Území je členěno kompoziční a pohledovými osami, které se „potkávají“ ve společenském prostoru, který je tvořen společenským centrem s dominantním otevřeným prostorem a krytým zázemím v přilehlém objektu, umístěným v jeho nejvyšší západní části. Před objektem se nachází menší „náměstíčko“, na které navazuje centrální prostor s pobytovým trávníkem, veřejným grilem a dětským hřištěm. Tato část je poté na východě ukončena novou vodní plochou v podobě koupacího biotopu, který je překlenut dvěma lávkami ve směrech kompozičních os. Mezi těmito lávkami jsou na západním břehu navrženy terasové schody s navazujícím molem na vodě. Smíšená zástavba rodinnými a bytovými domy se výškově i objemově zvedá od východní a jižní hranice území směrem k severozápadnímu rohu území, kde navazuje na stejně vysokou zástavbu bytových domů. Podél západní hranice území při ulici Novolíšeňská je navržen bariérový dům, který plní i funkci optické dělící linie od stávající zástavby panelovými domy. Důraz byl kladen i na minimum dopravních ploch. Hlavní silniční trasy jsou jednosměrné a usnadňují tak orientaci v území. Při návrhu parkovacích ploch bylo upřednostněno kryté a podzemní parkování. Hlavními prioritami bylo jednak co největší množství zeleně, a to ve formě vzrostlé zeleně a zelených střech, a jednak snaha o maximální ponechání rostlého terénu. Výsledkem návrhu je tedy bydlení v zelení v rozvolněné nízkopodlažní zástavbě s možností uplatnění výhledů z objektů do okolí, výborného proslunění obytných místností a vnesením společenského života do řešeného území pro jeho obyvatele a obyvatel jeho okolí. Při situování rodinných domů byl brán zřetel na energetickou úspornost. Objekty jsou navrženy v jednoduchých hmotách ve tvaru kvádrů s obdélníkovou nebo čtvercovou půdorysnou stopou. Bytové domy mají většinou společné či prolínající se podzemní podlaží. Objekt bariérového domu má liniový charakter, který přibližně kopíruje západní hranici území. Jeho parter je ve čtyřech místech pravidelně přerušen a umožňuje tak pomocí těchto průchodů a průjezdu propojení s obslužnou komunikací Novolíšeňská. Při výběru materiálů byl kladen důraz hlavně na dřevo a kamen, jakožto hlavní přírodní materiály. Rodinné domy při jižní hranici jsou řadové (ve skupinách 2 x 4 a 1 x 5) a jsou uvažovány jako pasivním domy. Samostatné rodinné domy okolo vodní plochy jsou přístupny pouze pro pěší, a tedy je zde vyloučena automobilová doprava (příjezd vozidel však možný je po pojížděném chodníku šířky 3,0 m). Tyto domy jsou uvažovány jako nízkoenergetické.
The theme of the thesis is to propose urban efficient comfortable living in a quiet natural environment between the original settlement of Líšeň and the panel housing estate from the 1980s. The design of the new residential complex will be in line with the current trends and needs of healthy living. The land lot which the buildings will be constructed on has a trapezoidal shape with a longer side in the west-east direction, narrowing and sloping towards the east. The elevation is about 22 m to 330 m of the length of the land lot. An important feature of Líšeň is the "chapel" (Chapel of Virgin Mary the Helpful) on the opposite eastern hill. The aim of the urban study was to create a smooth transition between the old part of Líšeň (so called "Stará Líšeň") and the new part of Líšeň (so called "Nová Líšeň”), with an emphasis on environmental and social aspects. The territory is divided by compositional and a viewing axes, which are meeting in the social space, formed by the social center with a dominant open space and covered facilities in an adjacent building located in its highest western part. In front of this building, there is a small square followed by the central area with a residence lawn, a public grill and a playground for children. This part finishes in the east with a new water surface in the form of a bathing biotope, which is bridged by two footbridges following the compositional axes. The west side of the stairs between the footbridges continues in a landing stage. Selected combination of low-floor apartment houses and low-floor family houses elevates in height and volume from the eastern and southern boundaries of the territory towards its northwest corner. Along the western border of Novolíšeňská street, a barrier house is designed and it performs also a function of an optical dividing line from the existing panel houses. Emphasis was also put on the minimum of traffic areas. The main routes are designed as one-way roads so as to simplify the orientation in the area. Parking areas are preferably designed as covered and subterranean parking. The main priorities were the greatest extend of greenery (in the form of growing plants and green roofs) on the one hand, and the utmost preservation of a non-built-up area. The result of this study is a low-rise housing in the greenery area with the open views from the buildings to their surroundings, a generous amount of sunshine in living rooms, and an extensive social life for its inhabitants and for inhabitants of surrounded areas. Energetic efficiency was also taken into account while designing the houses. Objects are designed as simple block-shaped blocks with a rectangular or square ground plan. Residential buildings usually have a common or conjoined underground floor. The object of the barrier house has a linear character and roughly copies the western border of the territory. Its parterre is regularly interrupted in four places by passages which serve as a connection with the Novolíšeňská service road. Wood and stone were chosen as materials because of their natural character. Family houses at the southern border are terraced (in groups of 2 x 4 and 1 x 5) and intended as passive houses. Separate family houses around the water area are accessible only by foot, as no car-traffic around the water surface is allowed (however, the arrival of vehicles is possible on a walkway with a width of 3.0 m). These houses are considered as low-energy houses.
Description
Citation
KRŮPA, M. Urbanisticko architektonická studie městského nízkopodlažního bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Jiří Löw (člen) doc. Ing. arch. Lubica Selcová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Petr Todorov (člen)
Date of acceptance
2018-05-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO