STANDARDIZACE A HARMONIZACE ZNALECKÉHO POSTUPU PŘI ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Abstract
V současné době, kdy v důsledku globalizace a rozvoje mezinárodního investičního trhu roste vliv legislativy EU na oceňování majetku a činnost profesních organizací, vzniká naléhavá potřeba standardizovat a harmonizovat nejenom oceňovací postupy, ale i jednotlivé pojmy, definice, přístupy, metody a požadavky na výkon profese znalce. To je zvlášť důležité zejména v oblasti oceňování nemovitostí a stanovení ceny obvyklé. V současnosti v této oblasti působí zejména tři velké nadnárodní organizace, které se prostřednictvím svých standardů na tomto procesu významně podílejí. Hlavním cílem této disertační práce je standardizace a harmonizace znaleckého postupu při stanovování obvyklé ceny nemovitosti, a to především ve vztahu k mezinárodním oceňovacím standardům, a to IVS, EVS a Red Book. Ke splnění hlavního cíle bylo zapotřebí nejprve objasnit několik souvisejících problémů, protože základem úspěšného procesu harmonizace je vždy především správné pochopení všech souvislostí. Výsledkem této práce je tedy jak návrh standardního a harmonizovaného postupu kvalifikovaného znalce při zjišťování obvyklé ceny, tak objasnění souvisejících problémů, termínů, definic, metod a oceňovacích způsobů používaných v České republice a v zahraničí, a také náležitostí kladených na výsledné zprávy atd. Poznatky a informace z této práce tak mají svůj přínos z hlediska oboru Soudní inženýrství jak v oblasti teorie, tak v oblasti praxe a pedagogické činnosti.
In the current context of globalisation and development of international investment market along with increasing influence of European Union legislation and activities of professional organisations, there is an urgent need for standardisation and harmonisation of not only valuation procedures but also individual terms, definitions, approaches, methods and requirements for the qualification of valuers. This takes on special importance particularly in the field of real property valuation and market value („the usual price“ according to Czech law) assessment. At present there are three large international organisations contributing significantly to the development of this process through the development of their standards. The main objective of this thesis is standardisation and harmonisation of expert valuation procedure in establishing real property market value (the usual price), particularly in view of international valuation standards, namely IVS, EVS and the Red Book. To achieve this main goal it was necessary to clarify at first several related issues, as proper understanding of the background and context in particular is always an indispensable basis for successful harmonization process. The result of this work is thus both the design of a standard and harmonised procedure carried out by a qualified valuer in establishing the market value (the usual price), and the clarification of related issues, terms, definitions, methods and valuation approaches used in the Czech Republic and abroad, as well as the requirements imposed on the resulting report, etc.. The knowledge and information from this work will thus contribute to the development of the field of forensic engineering both in terms of theory, practice and teaching.
Description
Citation
BRUMOVSKÝ, M. STANDARDIZACE A HARMONIZACE ZNALECKÉHO POSTUPU PŘI ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (člen) JUDr. Miroslav Kledus (člen) doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc. (člen) prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-10-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO