Studium vybraných parametrů lidské kůže v závislosti na aplikaci kosmetických prostředků

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Kůže chrání organismus zejména proti vlivům mikroorganizmů a chemickým látkám. Kůže se skládá ze čtyř základních částí: pokožka, bazální membrána, škára a podkožní tukové vazivo. Rohová vrstva je nejsvrchnější vrstvou pokožky a je důležitá v dermatologicko-kosmetickém průmyslu. Rohová vrstva je tvořena proteinovými buňkami, které jsou odklopeny lipidovou dvouvrstvou. Neporušeností lipidové dvouvrstvy je dána bariérová funkce kůže. Bariéra kůže není souvislá. Voda může difundovat k povrchu ze spodních, lépe hydratovaných vrstev kůže. Tento tok vody se nazývá přirozená ztráta vody pokožkou (TEWL) a může být měřen. TEWL se měří bioinženýrskymi metodami a je jím hodnocena bariérová funkce kůže. Hydratace rohové vrstvy se měří také bioinženýrskými metodami. tyto metody jsou založeny na elektrických vlastnostech kůže. Tato práce se zabývá hodnocením hydratace kůže, funkcí kožní bariéry a srovnáním měřících přístrojů. K měření bylo použito několik různých přístrojů. Tewameter měří evaporaci vody nad pokožkou, Skicon 200-EX měří elektrickou konduktanci, zatímco analogický i digitální Corneometr měří elektrickou kapacitanci. Měření byla uskutečněna před specifickým ošetřením a po specifickém ošetření, jako je stripování nebo aplikace kosmetického produktu. Ze získaných výsledků je možno říci, ze hodnoty TEWL se s stripováním zvyšují a hodnoty hydratace se po aplikaci hydratačního produktu také zvyšují. Srovnání měřících přístrojů se hodnotilo Pearson korelačním koeficientem. Koeficienty byly kladné a platné, což znamenalo lineární korelaci mezi dvěma určitými přístroji.
The skin protects the organism against the penetration of micro-organism and chemical substances. The skin is a complex of four compartments: the epidermis, the dermo-epidermal junction, the dermis and the hypodermis. The Stratum corneum (SC) is the outermost layer of the epidermis and plays an important role in the dermato-cosmetic science. The SC is composed of protein-enriched corneocytes embedded in a lamellar lipid bilayer. The intactness of the lipid bilayers to corneocytes is presented as barrier function of the skin. The barrier of the SC is not perfect. The water from deeper highly hydrated layers can diffuse to the surface. This flux of the water is called Transepidermal water loss (TEWL) and can be measured. The measurement of TEWL is a non-invasive bioengineering method for assessing the skin barrier function. The hydration of the SC can be assessed by non-invasive bioengineering methods as well. These methods are based on the electrical properties of the skin. This thesis deals with an assessment of the hydration of the skin, the skin barrier function and the comparison of instruments. Different types of instruments were used for measurements. The Tewameter TM 210 measures the gradient of water vapour above the skin surface, the Skicon 200-EX measures electrical conductance, the Corneometer analogical CM 825 and Corneometer digital CM 825 measure electrical capacitance. The bioengineering measurements were carried out before any treatment of the skin and after some specific treatments such as application of specific products or stripping with adhesive tape. From gained results it is possible to claim that the TEWL increased after stripping and the hydration of the skin increased after application of moisturize products. Comparison of instruments was assessed by the Pearson correlation coefficient. The correlation coefficients were positive and significant, that means that the two variables were linearly correlated.
Description
Citation
FREUDLOVÁ, M. Studium vybraných parametrů lidské kůže v závislosti na aplikaci kosmetických prostředků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Márová: Jaká byla kritéria pro výběr probandů? Byl stanoven vzhledem k možnostem měřících zařízení nějaký horní limit pro baseline vodivosti? prof. Rychtera: Jak jste standardně připravovala kůži hodnotitelů před měřením? prof. Potáček: Jaká je podstata emulzí O/V a V/O?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO