Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá základní teorií vysokorychlostních kamer, jejich využitím v průmyslu a představením některých kamer, které jsou dostupné na trhu. Bylo provedeno několik experimentů, zabývajících se například správnou volbou objektivu, osvětlením scény nebo třeba nastavením kamery. Pro lepší průběh měření bylo navrženo a zhotoveno speciální příslušenství a následně byly provedeny experimenty se zavrtáváním frézy do vybraných materiálů. V dalším experimentu byly analyzovány rychlosti a zrychlení frézo-vacího nástroje pomocí softwaru MotionMeasure.
The aim of the diploma thesis is to present the main theory concerning high-speed cameras, their usefullness in industry and to present the cameras available at the market. A few experiments have been done focused on the right choice of an objective, lighting of the scene or setting of the cameras. A special equipment has been invented for a better process of measuring followed by experiment aimed at boring a cutter in materials chosen beforehand. The speed and the acceleration of the cutter was ana-lyzed by means of MotionMeasure software in another experiment.
Description
Citation
KOPŘIVA, A. Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jaké konkrétní přínosy může mít záznam zavrtávání frézy, pořízený vysokorychlostní kamerou? Přibližte časovou náročnost optimalizace výroby s využitím vysokorychlostních kamer. Kdy je vhodné využít pro optimalizaci vysokorychlostní kamery? Co je to umělé dřevo a jak ho lze vyrobit?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO