Digitální hudební efekt založený na waveletové transformaci jako plug-in modul

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o problematice digitálního zpracování hudebního signálu. V úvodní části je rozebrána funkce a využití standartu VST. Stručně je popsána historie vzniku rozhraní VST, jeho uplatnění a použití v hostitelských editačních programech, zmíněny jsou i konkurenční technologie a licenční podmínky šíření této technologie. Dále je zde stručně popsán princip waveletové transformace, včetně několika základních matematických vztahu. Důraz je kladen především na konečnou diskrétní waveletovou transformaci a Mallatův pyramidový algoritmus. S využitím znalostí o waveletové transformaci bylo navrženo blokové schéma digitálního hudebního efektu, ze kterého bylo vycházeno při tvorbě digitálního hudebního efektu standartu VST plugin. V závěrečné části práce je popsáno řešení tohoto efektu, včetně rozboru jeho dílčích funkcí. Je zde popsáno předávání důležitých parametrů i ovládání efektu.
The Bachelor's thesis deals about problems of digital signal processing. The first part includes function and use of VST Plug-In standard. It describes the history of the VST Plug-In interface, its use in hosting programs, there are a few words about another similar technologies and license terms of use. It is also briefly described the principle of wavelet transform, including some basic mathematical equations. Emphasis is placed on the Discrete-time wavelet transform and Fast wavelet transform. The knowledge of the wavelet transform led into concept of a block diagram with digital audio effect. From this concept has been made digital audio effect in VST Plug-In standart. The final part describes the solution of this effect, including analysis of its component functions. It describes the transmission of the important variables and its controls.
Description
Citation
MIKL, M. Digitální hudební efekt založený na waveletové transformaci jako plug-in modul [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-09-01
Defence
Jde pouze o dolní propust, nebo se jedná o univerzální řešení? Program se zasekává - máte něco na obhajobu? Proč jste to nestihnul opravit? Co by to dělalo, kdyby to fungovalo?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO