Analýza parametrů infračerveného zobrazení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem mé práce je analýza parametrů infračerveného zobrazení a využití těchto parametrů pro sestrojení termografické rovnice a programu v prostředí MATLAB, ve které graficky zobrazíme rovnici termografie a vliv jednotlivých veličin v ní vystupujících. V práci se nejprve seznámíme s infračerveným zářením, jeho typy a vlastnostmi. Pomocí jednotlivých vyzařovacích zákonů a rušivých elementů infračerveného záření bude sestaven vzorec, který bude ořezávat jednotlivé rušivé elementy povrchového teplotního reliéfu. Tento vzorec umožní vypočítat emisní povrchovou teplotu snímané scény (šedého tělesa) a odstraňovat tak elementy, které je ovlivňují výslednou teplotu snímané scény. Poté sestrojíme program, který bude na základě rovnice termografie vyobrazovat model IR akvizice (termogram). Termogram se bude měnit v závislosti na změnách veličin v rovnici termografie. Změna bude vyjádřena posunem barevného spektra (termografickou stupnicí). Tento program tedy graficky reprezentuje změny veličin ovlivňujících výslednou scénu a umožní lepší pochopení vlivu a funkce jednotlivých veličin v termografické rovnici.
The topic of my thesis is the analysis of parameters of the infrared imaging and the usage of these parameters for the design of a thermographic equation and a programme in the MATLAB environment in which the termography formula and the influence of the particular quantities, which take part in it, will be graphically depicted. In the thesis we will first of all introduce the infrared radiation, its types and features. With the help of the particular radiation laws and distracting elements of the infrared radiaton a formula trimming the distracting elements of the thermal relief will be designed. This formula will enable us to count the emission surface temperature of the scanned scene (grey body) and thus eliminate the elements influencing the resulting temperatures of the scanned scene. Furthermore, a programme which will image the IR acquisition model (thermogram) on the basis of the thermography equation will be designed. The thermogram will change in dependence on the changes of the thermography equation quantities. The change will be expressed by the shift of the color spectrum (thermographic scale). This programme graphically presents the changes of the quantities influencing the resulting scene and provides a better grasp of the influence and the function of particular quantities in the thermographic equation.
Description
Citation
ZEMBOL, F. Analýza parametrů infračerveného zobrazení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (člen) Doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (člen) Doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Student se vyjádřil k posudku oponenta. Do diskuse se zapojili doc. Drastich, doc. Kozumplík a doc. Kolář. Otázku položil doc. Drastich: Vysvětlete pojmy měrná spektrální zářivost, Planckův zákon, Stefanův-Boltzmanův zákon. Student nepřesně odpověděl na otázky. Student neobhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO