Demografická analýza města Trutnov pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraných demografických údajov mesta Trutnov. Bola zistená závislosť medzi počtom narodených detí a počtom žiakov nastupujúcich do základných a materských škôl. V práci je skúmaný priebeh ukazovateľov pomocou metódy časových radov, ich charakteristík a sú popísané nezbytné teoretické východiská.
This Baccalaureate work deals with the analysis of the selected demographic data of Trutnov. The relationship between the number of newborn children and that of enrolled students in nursery and primary schools is found. The indexes are investigated by means of the time series methods, theirs characteristics and the necessary theoretical background is described.
Description
Citation
KRAMÁREKOVÁ, Z. Demografická analýza města Trutnov pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Student neodevzdal ve stanoveném termínu bez omluvy bakalářskou/diplomovou práci. Práce není přijata k obhajobě. Obhajoba je dle čl. 12 odst. 8 Směrnice děkana č. 1/2012 klasifikována stupněm "F".
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO