Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vymezením metod a postupů hodnocení finanční výkonnosti podniku a následně jejich aplikací při hodnocení hospodaření zvolené společnosti. Výsledky provedené analýzy jsou hodnoceny v čase, ale také jsou porovnány s odvětvovými průměry. Za účelem eliminace zjištěných nedostatků jsou v praktické části diplomové práce navržena opatření, která jsou následně kvantifikována.
This diploma thesis deals with the definition of methods and procedures for evaluating financial performance enterprise and their applications in the evaluation of the selected management company. The results of the analysis are evaluated over time, but also are compared with industry averages. In order to eliminate the identified shortcomings in the practical part of the diploma thesis proposes measures that are subsequently quantified.
Description
Citation
NOVOTNÁ, S. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Kába, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-07
Defence
Otázka oponenta práce nezodpovězena . Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. Ve své práci jste se věnovala doplňkové činnosti organizace, výkazy, které uvádíte jsou za celkovou činnost organizace. Vysvětlete. Co je vašim vlastním návrhem a co je přínosem vaší diplomové práce? Jak jste namodelovala vlastní tržby organizace? Víte jaké jsou principy účetnictví vámi zkoumaného spolku? Jak se stanovuje základ daně takového spolku? Otázky nebyly zodpovězeny uspokojivě. Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. Až do jaké výše mohou jít ztráty organizace? Otázky nebyly zodpovězeny uspokojivě. doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. V práci používáte SWOT analýzu. Uveďte důvod jejího použití. V práci nemohu najít metodiku. Podle čeho jste práci zpracovávala? Otázky nebyly zodpovězeny uspokojivě. Tajným hlasováním komise rozhodla pro neobhájení práce. Práce nebyla obhájena přesto, že byly položeny otázky z oponentského posudku se kterými měla možnost studentka se dopředu seznámit. Na tyto otázky studentka vůbec nereagovala. Členové komise nepochopili, jak je možné, že tato práce byla hodnocena vedoucím práce klasifikačním stupněm "A". Jelikož práce vykazuje zásadní formální a obsahové nedostatky.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO