Výzkum v oblasti konstrukčních prvků a dimenzování cementobetonových krytů

Abstract
Předkládaná disertační práce je zaměřena výzkum v oblasti kluzných trnů a dimenzování cementobetonových krytů pomocí metody konečných prvků. Teoretická část popisuje historii a současný stav techniky ve světě a v České republice. Praktická část práce obsahuje popis návrhových metod pro posouzení, diagnostiku cementobetonových krytů rázovým zařízením FWD a popis laboratorních zatěžovacích zkoušek na trámcích s vloženým kluzným trnem. Výsledky měření a modelování jsou ověřeny v reálných provozních podmínkách na testovacích úsecích. Na základě výsledků disertační práce byly navrženy a po jejich následné revizi schváleny změny normy (ČSN 736123-1) týkající se polohy kluzných trnů. Dále byly vypracovány metodické pokyny pro měření polohy kluzných trnů a kotev a diagnostiku rázovým zařízením FWD. Závěr práce shrnuje a vyzdvihuje výsledky disertační práce.
The presented dissertation is focused on research in the field of dowels and design of concrete pavements using the finite element method. The theory part describes the history and the currently used techniques in the world and in the Czech Republic. The practice part of the dissertation contains a description of design methods, diagnostics of concrete pavements by using FWD and a description of laboratory tests on beams with inserted dowels. The results of measurements and modelling are verified on real operating conditions on testing fields. Based on the dissertation results, the amendment of the Czech standard ČSN 73 6123-1 regarding the position of dowels were proposed and approved. In addition, methodological guidelines of the Ministry of Transport regarding the measurements of the dowels and tie bars position and diagnostic by FWD was approved. The conclusion of the work summarizes and emphasizes the results of the dissertation.
Description
Citation
GROŠEK, J. Výzkum v oblasti konstrukčních prvků a dimenzování cementobetonových krytů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO