Webová aplikace pro návrh informačních dashboardů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje analýzu a návrh webové aplikace určené pro tvorbu informačních dashboardů. Nejdůležitějším úkolem je nejen vizualizovat data prostřednictvím grafů, ale také zvýšit použitelnost konečného produktu a umožnit programátorům rychle přidávat nové widgety. Vizualizační nástroje pro prezentaci dat jsou analyzovány jak z historického, tak i z moderního hlediska. Velká pozornost je věnována tomu, jak lidský mozek vnímá informace. Nástroje pro tvorbu grafů (zejména knihovny jazyka JavaScript) jsou analyzovány, z čehož plyne potřeba vyvinout nástroj nový. Součástí diplomové práce je open-source knihovna pro tvorbu grafů založená na knihovnách Vue.js a D3.js. Vývoj samotné aplikace je pak popsán jako iterativní proces, včetně návrhu prototypu a několika fází testování a hodnocení použitelnosti. Výsledná aplikace vyhovuje všem počátečním požadavkům a umožňuje vytvořit nový dashboard založený na vlastním gridovém systémů nebo pomocí jedné z předdefinovaných šablon.
This paper describes the steps of designing and development of the Web Application for Information Dashboard Design. The primary challenge is not only to visualize the data on the charts, but also to increase the usability of the final product and to allow programmers to add new widgets quickly and with minimum input required. Visualization tools are being analyzed both from the historical and modern perspectives. Big attention is paid to how human brain perceives information. Charts development tools (in particular, JavaScript libraries) are analyzed and the need in a new application is proven. Development is then described as an iterative process, including application prototype designing and several phases of usability testing and evaluation. As a part of the project, the open-source Vue.js extension for working with charts is developed. Resulting application satisfies all initial requirements and allows to create a new dashboard based on custom design, or using one of the predefined templates.
Description
Citation
PASTUSHENKO, O. Webová aplikace pro návrh informačních dashboardů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Why have you created front-end and back-end as independent parts of the project? In this thesis, you used D3.js with a Vue.js to build UXgraph library. Could you explain what is the usability of each one and how the libraries cooperate with each other?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO