Tvorba konceptu energeticky soběstačných obytných budov

Abstract
Tvorba koncepce domů je prvořadý úkol architektů projektantů v oboru architektury a stavitelství. I když základní požadavky zůstávají napříč časem stále stejné, možnosti jejich řešení se neustále vyvíjí a mění. Navíc s rostoucí globalizací se na architekturu kladou a nabalují nové požadavky přesahující horizont zájmů stavebníka a projektanta. Globální pohled na každý projekt a zhodnocení jeho stopy zanechané v našem prostředí a společnosti je sice mnohokrát diskutovaný, ovšem málokdy zohledněný, či dokonce jen branný v úvahu. V této souvislosti jsme svědky vývoje nových trendů konceptů staveb, spočívajících v používání přírodních materiálů, ve snižování ekologické zátěže okolí, ve snižování energetické náročnosti, či dokonce ve snaze dosažení energetické nezávislosti, tedy trendy, jejichž společným jmenovatelem je trvale udržitelné stavitelství, potažmo trvale udržitelný rozvoj obecně. Tvorba konceptů energeticky soběstačných domů tak nespočívá pouze v precizním vyřešení zadaného úkolu z pohledu projektanta či stavebníka, ale také v hledání takového řešení, které při použití nových trendů a principů nepůjde, i když nechtíc, proti prvotní myšlence samotné. Předkládaný nástroj zpracovaný a prezentovaný v rámci této dizertační práce má ambici snížit globální pohled na projekt i do perspektivy konkrétní individuální tvorby a přispět tak malou měrou k tvorbě kvalitnějších projektů z pohledu trvale udržitelného rozvoje. Energeticky soběstačné domy nejsou jednoznačný pojem. Pro práci s nimi bylo nutné stanovení jejich základní definice, která popisuje jejich různorodé koncepční varianty a umožňuje tak přesně vymezit řešenou oblast. Pro správné zvolení optimálního řešení z hlediska trvale udržitelného rozvoje je nutné již od začátku jejich posouzení a vzájemné porovnání. Jako základní nástroj pro toto posouzení byl použit a částečně modifikován SBTool, který je postaven na třech základních pilířích trvale udržitelného rozvoje – SOCIÁLNÍ (SPOLEČENSKÝ) – ENVIRONMENTÁLNÍ – EKONOMICKÝ. Snaží se zjistit míru zanechané stopy zvoleného konceptu z pohledů těchto tří hledisek a vyhodnotit efektivitu vybraného řešení z pohledu trvale udržitelného stavitelství. Takto konstruovaný nástroj umožní porovnat různé koncepty stejného projektu mezi sebou, ale i různé projekty navzájem. Rovněž dovolí posuzovat nejen celý koncept, ale i jeho dílčí části, a to vše samozřejmě i s ohledem na vývoj jednotlivých aspektů v čase.
Creating the concept of buildings is the primary task of architects, designers in the field of architecture and engineering. Although the basic requirements remain the same across time , possibilities of their solution are constantly evolving and changing. In addition, with the increasing globalization, in context of the housing and the architecture is expected new requirements go beyond the horizons of the interests of bouth investor and designer. Global view of each project and the evaluation of its traces left in our environment and society, although is much discussed but rarely taken into account or even just considered. In this context, we are witnessing the development of new trends of the concepts of buildings, consisting in the use of natural materials, in reducing the environmental burden of a surroundings, in reducing energy demands, or even in an effort to achieve energy independence thus trends, whose common denominator is sustainable construction, hence sustainable development in general. Feasibility of the creation of the concept of energy self-sufficient building doesn´t consist only in the precise solution of the assigned task from the perspective of the designer or investor, but also in finding such a solution which, even with using new trends and principles, will not go against the initial idea itself. The present instrument processed and presented in this dissertation has the ambition to move global view of the project into the perspective of a particular individual design process and in small way contribute to the creation of better projects from the perspective of sustainable development The term of energy self-sufficient buildings are not clearly defined. To work with them it was necessary to determine their basic definition that describes their diverse conceptual variations and allows precisely define the solution area. To correctly select the optimal solution in terms of sustainable development is necessary the assessment and mutual comparison since the beginning. As a basic tool for this assessment was used and partially modified SBTool, which is built on three basic pillars of sustainable development - SOCIAL - ENVIRONMENTAL - ECONOMIC. SBTool tries to determine the degree of left traces of the approach from the perspectives of these three aspects and evaluate the effectiveness of the selected solution. This tool allow to compare the different concepts for the same project among themselves, their parts but also various projects among each other. All of course with regard to the development of various aspects in the time.
Description
Citation
HLAVSA, T. Tvorba konceptu energeticky soběstačných obytných budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO