Architektonické betony

Abstract
Ve vývoji betonových konstrukcí a jejich povrchových úprav se hledají stále nové cesty, jak zvýraznit estetickou hodnotu betonu. V možnostech tvarů, struktur a barev představuje architektonický beton v rukou architekta a projektanta materiál, kterým je možné vyjádřit různý individuální a specifický záměr. Je potřeba poznat a zvládnout tyto možnosti, ale i limity, které určují vlastnosti betonu, neboť vhodný návrh a provedení betonu vytváří vynikající povrchové úpravy, které jsou jiným materiálům a technologiím nedostupné. Teoretická část práce je věnována rozsáhlým souhrnným rešerším, které se týkají problematiky architektonického betonu a jeho výroby. Z těchto rešerší vychází i nová definice pojmu architektonický beton a jsou nově přepracovány a stanoveny třídy architektonického betonu s ohledem na neustálý vývoj technologií a možnosti výroby, ztvárnění a úpravy povrchů. Cílem práce je ověření možností výroby kvalitních architektonických betonů a dodatečná úprava jejich povrchů s ohledem na požadovanou estetickou kvalitu.
In the development of concrete structures and its finishes we are constantly looking for new ways to highlight the aesthetic value of the concrete. With all the possibilities of shapes, textures and colours, an architectural concrete in the hands of an architect and designer becomes a material, which can be used to express different individual and specific ideas. It is necessary to recognize and cope with these possibilities, but also the limits, which determine the properties of concrete as the proper design and implementation creates excellent finishes that are otherwise inaccessible to other materials and technologies. The theoretical part includes an extensive summary carries out a research on issues of architectural concrete and its production. From this research comes a new definition of architectural concrete and the newly redesigned and determined classes of architectural concrete with respect to the continuous development of technologies and production possibilities, rendering and surfacing. The aim of the thesis is to verify the possibilities of producing quality architectural concrete and additional treatment of the surface with respect to the desired aesthetic quality.
Description
Citation
NOVOSAD, P. Architektonické betony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2016-10-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO