Stabilizace plochých střech lepením

Abstract
Ploché střechy v dnešní době představují velice žádaný způsob zastřešení objektů. Své zastoupení mají ve výstavbě rodinných a bytových domů, výrobních a skladovacích objektů, administrativních budov, nákupních středisek apod., a to nejen u novostaveb, ale ve velké míře i u rekonstrukcí. U každé ploché střechy je nutné navrhnout způsob stabilizace střešního souvrství vůči sání větru. Lepení, jako způsob stabilizace ploché střechy, představuje jednu z řady používaných metod. Vlastní lepení lze provádět nespočetným množstvím lepidel nejrůznějšího složení od mnoha výrobců. Jako každá metoda má své výhody i nevýhody. Za klíčovou nevýhodu lze považovat nedostatek informací. Tento nedostatek spočívá především v neexistenci jakékoli informace o pevnostních hodnotách lepených spojů. Disertační práce je zaměřena na polyuretanová lepidla, jejich použití pro stabilizaci vrstev ploché střechy a experimentální stanovení pevnostních hodnot lepených spojů. Disertační práce si v první fázi klade za cíl vytvořit zkušební metodiku pro experimentální měření. V rámci metodiky navrhnout zkušební těleso, zkušební zařízení a postup experimentálního měření. V další fázi se práce zaměřuje na experimentální měření a jeho vyhodnocení. Výzkum byl zaměřen především na to, jaké vlastnosti lepený spoj vykazuje s ohledem na množství a druh lepidla, materiál spojovaných vrstev a technologickou nekázeň. Výsledky experimentálního měření poskytly číselné hodnoty pevnosti lepených spojů a poukazují na rizikové situace, se kterými je možné se setkat při realizaci. Závěr práce je věnován doporučením pro praxi a možnosti pokračování v řešení této problematiky.
Flat roofs are very desired type of building roofing these days. We can find flat roofs in construction of family and apartment houses, manufacturing and storage buildings, office buildings, shopping centres, etc. and not only in constructions of new building, but in substantial amount also during reconstruction. For every flat roof it is necessary to design a way of roof plies stabilization against wind suction. Gluing is one of many used methods of flat roof stabilization. The gluing itself can be implemented by innumerable adhesives of various compositions from many manufacturers. Gluing has advantages and disadvantages as every method. Lack of information can be considered as key disadvantage. Especially the lack of information about strength of gluing joints. The dissertation is focused on polyurethane adhesives, their application for stabilization of layers in flat roof and experimental determination of strength values of glued joints. The first phase of the dissertation aims to create a test methodology for experimental measurements. As a part of the methology to create a test model, a test apparatus and a procedure for experimental measurements. In next phase dissertation focuses on experimental measurements and their evaluation. Research was primarily focused on properties of gluing joint depending on the amount and type of the adhesive, material of bonding layers and technological indiscipline. The results of experimental measurement provide numerical values of strength of the gluing joints and pointed to risky situations which can occur during realization. The conclusion provides practical recommendations and possible opportunities for continuation of the work on this topic.
Description
Citation
ŠAFÁŘOVÁ, M. Stabilizace plochých střech lepením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO