Tepelně technické posouzení skladby vegetační střechy s vlivem vlhkosti

Abstract
Disertační práce se zabývá tepelně technickým posouzením skladby vegetační střechy s vlivem vlhkosti, přesněji vlivem vegetační střechy na tepelnou stabilitu objektu. Cílem této práce je prokázat příznivý účinek vegetační střechy, přesněji vegetačního souvrství, z tepelně-technického hlediska na příznivé teplotní poměry ve stavbě. Takový projev lze zachytit pouze tehdy, jestli-že se posuzuje teplotní průběh dynamicky za denního chodu reálných okrajových klimatických teplot. Použitím stacionárních nebo quasi-stacionárních okrajových klimatických teplot, které se obvykle využívají pro stanovení energetické náročnosti budov, uvedený účinek zachytit nelze. Náročný simulační výpočet, v němž se uplatní materiálové vlastnosti - součinitel tepelné vodivosti, objemová hmotnost i tepelná kapacita, však poskytuje reálný obraz o teplotních pochodech probíhajících nejen ve střešní konstrukci objektu, nýbrž ve všech plošných konstrukcích celého stavebního objektu. V rámci zpracování disertační práce byl sestaven strojový program, který pracuje s toky energií mezi jednotlivými místnostmi v budově a mezi okolním prostředím. Dále počítá teplotní zisky z pobytu osob, vnitřním osvětlením a slunečním zářením. Hodnoty vnitřního prostředí jsou počítány z povrchových teplot, relativní vlhkosti, výměny vzduchu a samozřejmě z vnitřní teploty vzduchu pomocí hodinových klimatických dat. V sestrojeném programu byl zahrnut i výpočet solární radiace jak na rovinném, tak na nakloněném povrchu. Výstupem jsou energetické hodnoty a teplotní stav v jednotlivých místnostech, které zahrnují nejen tepelně-izolační, nýbrž také tepelně-akumulační vlastnosti objektu. Pomocí experimentálních měření se podařilo prokázat, že výpočtové hodnoty těsně korelují reálné tepelné pochody, a tak lze prokázat, díky vypočteným výsledkům, že vegetační střecha má příznivý vliv na teplotní stav zejména v podstřešních místnostech.
Dissertation deals with thermal technical assessment songs vegetation roof with moisture, the more the influence of vegetation on the roof thermal stability of the structure. The aim of this work is to demonstrate the beneficial effect of vegetation roofs, specifically growing Formation of thermo-technical point of view on the favorable temperature conditions in the building. Such speech can be captured only if it is judged-temperature profile dynamically daily operation of real marginal climatic temperatures. Using a stationary or quasi-stationary boundary climatic temperatures which are usually used for the determination of the energy performance of buildings, said effect can not be collected. Demanding simulation calculation, which apply material properties - thermal conductivity, density and thermal capacity, but gives a realistic picture of the thermal processes in progress not only in the roof structure of the building, but also across the entire circuit construction of a building. During the preparation of the dissertation was assembled machine program that works with the energy flow between rooms in the building and the surrounding environment. Furthermore calculates temperature gain of residence of persons, internal lighting and sunlight. The values of the internal environment are calculated from surface temperature, relative humidity, air exchange and, of course, the indoor air temperature with hourly weather data. In constructing the program was included in the calculation of the solar radiation both on flat and on an inclined surface. The output of the energy value and temperature conditions in individual rooms, which include not only thermal insulation but also thermal storage properties of an object. Using experimental measurements were able to demonstrate that the calculated values closely correlate real thermal processes, so it can be demonstrated through the calculated results of the vegetation roof has a favorable effect on the thermal state espe
Description
Citation
MAJSNIAR, M. Tepelně technické posouzení skladby vegetační střechy s vlivem vlhkosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO