Hodnocení kvality provedení ručně stříkaného betonu

Abstract
V současné době moderního stavitelství je kladen důraz na rychlost a ekonomiku provedených stavebních prací, proto je potřeba se zabývat ověřováním kvality provedených konstrukcí. Disertační práce je zaměřena na problematiku hodnocení kvality provedení stříkaného betonu bez urychlujících přísad aplikovaných suchou cestou nástřiku při ručním provedení nástřiku na staveništi. Kvalita stříkaného betonu byla v rámci práce posuzována na základě normovaných jak nedestruktivních, tak destruktivních zkušebních metod na odebraných zkušebních tělesech. Kvalita stříkaného betonu byla posuzována z hlediska pevnosti stříkaného betonu v tlaku, objemové hmotnosti a homogenity posuzované na základě rychlosti šíření ultrazvuku vzorkem. Pro destruktivní metodu zkoušení byly provedeny jádrové vývrty, které byly podrobeny zkoušce v dostředném tlaku na hydraulickém lise, jako nedestruktivní metoda byla použita ultrazvuková průchodová metoda založená na rychlosti šíření ultrazvukového impulzu zkušebním tělesem. Na základě výsledků experimentálních zkoušek a jejich vzájemných korelací byla navržena modifikace obecného vztahu používaného pro predikci pevnosti stříkaného betonu v námi zkoušené pevnostní třídě, což vede k potenciálnímu snížení počtu jádrových vývrtů na reálné konstrukci a tedy snížení ekonomických nákladů na provedení.
Currently, the high speed and low price are required for construction works in the modern architecture. Therefore, it is necessary to deal with verifying the quality of the constructions. Dissertation thesis is focused on evaluating the quality of the execution of sprayed concrete without accelerating additives applied by spraying by a dry way manually-sprayed. The quality of shotcrete was judged on the basis of standardized both non-destructive and destructive methods using sprayed samples. The quality of shotcrete was assessed in terms of strength of sprayed concrete in pressure, density and homogeneity judged on the basis of the velocity of sound samples. The destructive method was carried out on the core samples which were pressured on the hydraulic press, as the non-destructive method was used ultrasonic passageway method based on the propagation velocity of the ultrasonic pulse. On the basis of our results and their mutual correlations, it has been proposed the modifications of the general equal used for predicting the strength of the sprayed concrete tested by our strength class, which leads to a potential reduction in the number of cores on the real structure, and therefore reduce the price of implementation of qualitative tests and increase effectiveness of carrying out tests on the construction place.
Description
Citation
KOPECKÝ, L. Hodnocení kvality provedení ručně stříkaného betonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO