Rodinný dům Rudoltice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení podsklepené stavby. Jedná se o rodinný dům, který se nachází v obci Rudoltice v okrese Ústí nad Orlicí. Rodinný dům se skládá ze dvou podlaží a slouží k trvalému bydlení čtyřčlenné rodiny a provozování kadeřnictví. Hlavní vstup do objektu se nachází v suterénu mezi samostatným vstupem do kadeřnictví a garáží, která je navržena pro jeden osobní automobil. Zbytek suterénu slouží převážně pro skladování a jako technické zázemí. Nadzemní podlaží je určeno výhradně pro bydlení a jeho součástí je lodžie a venkovní terasa. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu a ztraceném bednění. Suterén objektu je navržen ze ztraceného bednění DEK a broušených cihelných bloků POROTHERM. Nadzemní podlaží je řešeno jako dřevostavba zhotovená z dřevěných panelů NOVATOP z křížem lepeného dřeva. Stropní konstrukce nad suterénem je navržena ze systému POROTHERM za použití stropních nosníků POT a vložek MIAKO. Stropní a střešní konstrukce dřevěné části objektu jsou navržené z dřevěných panelů NOVATOP ELEMENT. Celý objekt je zastřešen provětrávanou pultovou střechou složenou ze dvou střešních rovin.
The aim of the Bachelor thesis is the project documentation for the execution of the basement building. This is a family house, located in the village of Rudoltice in the district of Ústí nad Orlicí. The family house consists of two floors and serves to permanent living of a four-member family and to run a hairdresser. The main entrance to the building is located in a basement between a separate entrance to the hairdresser and a garage, which is designed for one car. The rest of the basement serves predominantly for storage and technical background. The above-ground floor is designed exclusively for living and includes an outdoor terrace and loggia. The building is based on strip foundations of plain concrete and permanent formwork. The basement of the building is designed from a permanent formwork DEK and brick ceramic blocks POROTHERM. The above-ground floor is designed as a wooden building constructed of wooden panels NOVATOP from cross laminated timber. Ceiling structures above the basement are designed from the POROTHERM system using ceiling beams POT and ceiling inserts MIAKO. The ceiling and roof structures of the wooden part of the building are designed from wooden panels NOVATOP ELEMENT. The entire building is roofed with a ventilated roof composed of the two roof planes.
Description
Citation
JIRUŠKA, D. Rodinný dům Rudoltice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO