Administrativní centrum firmy Essens v Brně – Líšni, hrubá vrchní stavba

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby administrativní budovy firmy Essens v Brně-Líšni. Je zaměřena na montáž nosné konstrukce z prefabrikovaných dílců a provedení monolitických nosných konstrukcí uvnitř objektu. Práce obsahuje technickou zprávu, situaci širších dopravních tras, výkaz výměr, časový plán, návrh strojní sestavy, dva technologické předpisy, organizaci výstavby, položkový rozpočet, kontrolní a zkušební plány a bezpečnost práce.
This bachelor thesis deals with the technological stage of the rough top of the administrative building of essens in brno-líšni. It focuses on the assembly of the supporting structure from the prefabricated parts and the implementation of monolithic supporting structures inside the building. The work includes the technical report, the situation of wider transport routes, the statement of the design, the time schedule, the design of the machine assembly, the two technological regulations, the organization of the construction, the budget item, the control and test plans and the work safety.
Description
Citation
MARTINCOVÁ, M. Administrativní centrum firmy Essens v Brně – Líšni, hrubá vrchní stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO