Návrh revitalizace zvoleného úseku vodního toku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá revitalizaci vybraného úseku na vodním toku Ondřejnice. Účelem revitalizace je především odstranění migračních překážek a vytvoření podmínek pro budoucí přirozený vývoj koryta, bez nutností standartní údržby ze strany správce toku. V Bakalářské práci bylo nahrazeno několik kamenných stupňů balvanitým skluzem, dřevěné spádové stupně byly nahrazeny novými dřevěnými stupni s otvory pro migraci živočichů. Dále bylo ve vodním toku navrženo několik rybích úkrytů. V místech, kde proběhne úprava spádových stupňů, bude navržen nový vegetační doprovod. Návrhem revitalizačních opatření nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
Bachelor thesis deals with revitalization in the selected section on the watercourse Ondřejnice. Purpose of the revitalization is especially the removal of the migration obstacles creating conditions for the natural development of the trough, without any need of standard maintenance by the flow manager. In the bachelor thesis have been replaced some stone steps by the boulder slip, the wooden gradients have been replaced by some new wooden steps with holes for the migration of animals. Then were in the watercourse designed some Fish shelters. At the places where the gradient adjustment will take place, will be designed a new vegetation accompaniment. By the design of the revitalization measures there will be no worsening of the drainage ratios.
Description
Citation
SKŘÍŽALA, L. Návrh revitalizace zvoleného úseku vodního toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO