Diagnostika historického zděného objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Součástí této práce je také předběžný průzkum historického zděného objektu, který zahrnuje pasport poruch a provedení zkoušek odebraných vzorků cihel a malt. V této části je na základě provedeného vizuálního průzkumu, fotodokumentace, vyhodnocení zkoušek a v neposlední řadě informací podaných přítomnými archeology, předložen návrh opatření statického zajištění stavby proti dalšímu zhoršení stavu konstrukce, či dokonce i taková opatření, která by zajišťovala stavbu tak, aby mohla být aktivně využívána.
The aim of the bachelor thesis is to elaborate an overview of the historical development of bricks and brickwork, including detailed methodology of diagnostics of historical brick structures. Part of this work is also a preliminary survey of a historical brick building, which includes passport failures and tests of samples taken from bricks and mortars. In this part, based on a visual survey, photographic documentation, evaluation of the tests and information provided by the archaeologists present, submitted a proposal for static construction measures against the further deterioration of the state of construction, or even measures to ensure construction so that it could be actively used.
Description
Citation
PERNOVÁ, J. Diagnostika historického zděného objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO