Studium účinnosti novodobých tepelných izolací pro stavby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se z části věnuje problematice energetické náročnosti budov a popisuje možnosti hodnocení energetické náročnosti budov v České republice. Dále jsou v práci podrobně popsány způsoby šíření tepla ve stavebních konstrukcích. Taktéž se seznámíme s popisem výroby a vlastnostmi vybraných tepelných izolantů. V souvislosti s tepelnými izolanty se v práci poukazuje na metody, pomocí kterých se stanovují tepelně izolační vlastnosti tepelných izolací, respektive součinitel tepelné vodivosti. Poslední a zároveň stěžejní kapitola teoretické části je věnována samotným termoreflexní izolacím. Jsou zde popsány některé ze základních vlastností izolací, jejich materiálové složení a skladebné uspořádání, a v neposlední řadě také využití a způsob zabudování termoreflexních izolací v konstrukci. Praktická část je věnována popisu vybraných vzorků termoreflexních izolací a stanovení jejich tepelných odporů pomocí měřící metody Hot Box.
The bachelor thesis is partly dedicated to energetic efficiency of buildings and describes possibilities how to evaluate energetic efficiency of buildings in the Czech republic. There is also detailed description of the heat transfer in buildings. We also get to know with production and characteristics of chosen thermal insulators. There are also mentioned methods how to determine thermal insulations characteristics of heat insulations, so called heat conductivity coefficient. The last and the crucial chapter of theoretic part is dedicated to thermo-reflective insulations. There are mentioned some of the basic characteristics of insulations and its material composition as well as usage and methods of thermo-reflective insulations installation in buildings. Practical part is dedicated to description of chosen samples of thermo-reflective insulations and determination of their heat resistance though Hot Box measuring method.
Description
Citation
HOLEČEK, D. Studium účinnosti novodobých tepelných izolací pro stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO