Stavebně-technický stav stokové sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení stavebně-technického stavu vybrané části stokové sítě. První část práce se zabývá problematikou z oblasti navrhování, průzkumu a metodiky vyhodnocení stavu stokových sítí a kanalizačních přípojek. V druhé části byl z kamerových záznamů proveden zápis zatřídění poruch dle kódovacího systému ČSN EN 13508-2. Jednotlivé šachty a úseky vybrané části stokové sítě byly ohodnoceny technickými ukazateli, pro které byl vyhodnocen celkový technický stav. Data byla zpracována v programu Microsoft Office Excel. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že vybraný úsek stokové sítě je v kritickém stavu a měla by být realizována opatření na jeho řešení. V závěru práce jsou proto navrženy základní možnosti sanace.
The bachelor thesis is focused on the evaluation of the construction and technical condition of the selected part of the sewer network. The first part of the thesis deals with the problems of designing, exploration and methodology of evaluation of sewerage system and sewer connections. In the second part of the camera records were recorded failure classification according to the coding system ČSN EN 13508-2. The individual shafts and sections of the selected section of the sewer network were evaluated by technical indicators for which the overall technical condition was evaluated. The data was processed in Microsoft Office Excel. The results found show that the selected section of the sewerage network is in critical condition and measures should be taken to address it. At the end of the thesis there are proposed basic possibilities of rehabilitation.
Description
Citation
ŠIMEK, R. Stavebně-technický stav stokové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO