Analýza spotřeby vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je zpracování analýzy spotřeby vody v areálu fakulty stavební. Převážná část práce se věnuje vyhodnocení dat získaných systémem chytrého měření, který je momentálně pouze nainstalovaný u fakturačního vodoměru č. 2, umístěného na ulici Veveří. Fakulta stavební se velice zajímá o nové trendy a možnosti jak efektivněji měřit spotřebu vody. Závěr práce se tedy věnuje vhodnému návrhu alarmových hodnot spotřeby a možnému zautomatizování ostatních vodoměrů v areálu a s tím spojené rychlejší a přehlednější informace o hodnotách spotřeby vody. Nedílnou součástí práce a také spotřeby vody jsou i obecné informace o potřebě vody, pro kterou neexistují žádné aktuální ucelené metodiky, jak ji přesně stanovit. Zanalyzování již naměřených dat se jeví jako nejpřesnější způsob pro její stanovení. Součástí práce je i kapitola zaměřující se na vývoj spotřeby vody u nás i s porovnáním se zahraničím. V současnosti panuje klesající trend potřeby vody, který započal od 90. let minulého století.
The subject of the bachelor thesis is the processing of water consumption analysis in the area of building faculty. The bulk of the work is devoted to the evaluation of the data obtained by the smart metering system, which is currently only installed on the billing water meter number 2 located on Veveří Street. The Faculty of Civil Engineering is very interested in new trends and possibilities to more effectively measure water consumption. The conclusion of the thesis deals with the appropriate design of the alarm values of consumption and the possible counting of other water meters in the area and associated faster and more transparent information about the water consumption values. An integral part of the work and water consumption are general information on the need for water for which there are no up-to-date comprehensive methodologies to accurately determine it. Analyzing already measured data seems to be the most accurate way of determining it. Part of the thesis is also a chapter focused on the development of water consumption in our country as well as in comparison with abroad. At present, there is a decreasing trend in water needs that began in the 1990s.
Description
Citation
POKORNÁ, D. Analýza spotřeby vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO