Skladovací hala

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladovací haly v lokalitě města Jihlava. Objekt je uvažován jako dvoulodní o půdorysných rozměrech 36×60 m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba tvořena příhradovým vazníkem o rozpětí 24 m, která je kloubově uložená na konstrukci sloupů. Výška ve vrcholu konstrukce je 9,0 m. Mezi hlavními nosnými rámy jsou plnostěnné vaznice. K hlavní nosné konstrukci je kloubově připojen přístavek o půdorysných rozměrech 12×60 m a výšce ve vrcholu 5,92 m. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí ztužidly. Opláštění střechy a stěn bude provedeno pomocí sendvičových panelů KINGSPAN. Výpočet je proveden pomocí programu Scia Engineer 16.1 a ručním výpočtem.
The aim of the work is to design steel structure warehouse hall in the city of Jihlava. The building is designed as a two-aisled hall with its dimensions 36×60 m. The main supporting part is diagonal links makes truss frame with span of 24 m, which is hinged to the structure of columns. Height in the top of the ship is 9,0 m. Among the main support frames are solid purlins. The main structure is articulated outbuitding with dimensions 12×60 m and height in the top 5,92 m. The spatial rigidity of the structure is ensured by cross braces. Roof cladding and walls will be made using sandwich panels of KINGSPAN. The calculation has been done in Scia Engineer 16.1 program and by hand canculation.
Description
Citation
BADÁR, T. Skladovací hala [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO