Urbanistická opatření pro efektivní hospodaření s povrchovou vodou v zastavěných územích

Abstract
Jedním z našich hlavních problémů v prosazování hospodaření s dešťovou vodou (HDV) do praxe je skutečnost, že jsme ho nepřijali jako mezioborovou záležitost. Měli bychom hledat způsob, jakým HDV zpřístupníme dalším profesím, především architektům-urbanistům, kteří jsou pro jeho další rozvoj stěžejní. Práce jednak podrobně analyzuje důvody ne úplně ideálního stavu, ve kterém se tento obor u nás nachází, ale zároveň definuje možné způsoby nápravy této skutečnosti a nastiňuje další scénáře jeho vývoje. Stěžejním materiálem, ze kterého práce vychází je oborová norma TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, která je základním podkladem pro zpracování nové metodické pomůcky. Práce normu rozšiřuje o další opatření a doplňuje o postupy posouzení přínosů jednotlivých opatření za účelem zefektivnění aplikace systému HDV do městského prostoru.
One of the main challenges in promoting rainwater management into practise is the fact that it was not recognized as an interdisciplinary issue. We should seek ways how to open the problem to other professions, specially for architects and urban planners, who are the key element of its farther development. This work analyzes the reasons of this unsatisfactory state of rainwater management in the Czech Republic and it defines the possible ways how to remedy this state and outlines scenarios of its further development. The default document of the work is czech technical standard "TNV 75 9010 Hospodaření se srážkovými vodami". The new methodological guide, which is part of this work, is based on it. The work extends the range of measures which are mentioned in the standard. It brings new ways for assessing the benefits of the various measures to streamline the application of rainwater management measures in urban space.
Description
Citation
VACKOVÁ, M. Urbanistická opatření pro efektivní hospodaření s povrchovou vodou v zastavěných územích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Urbanismus
Comittee
Date of acceptance
2017-12-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO