Analýza vybraných fyziologických parametrů sportovců během zátěže

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Pravidelná pohybová aktivita je považována za nezbytnou součást našeho života. Sport je doporučován pro předcházení různým chorobám, posílení imunitního systému či pro udržování váhy a zlepšení kondice člověka. Avšak v jaké míře je sportovní aktivita lidskému zdraví prospěšná a kdy přechází do stavu, kdy tělu spíše škodí? Tato práce pojednává o možných škodlivých účincích ultravytrvalostních sportů na lidský organismu. V našem případě se jedná o 100km běh, tedy ultramaraton a MTB. V následujících částech je snaha o vysvětlení metabolických změn a vlivu ultra vytrvalostního sportu na imunologické a biochemické parametry. Zkoumány byly parametry imunoglobulin A, M, leukocyty, kreatinin, sodné a draselné ionty a enzymy jako laktátdehydrogenáza, kreatinkináza a alaninaminotransferáza. Hodnoty těchto parametrů byly získány ze vzorků krve závodníků odebrané před závodem a následně hned po závodě. Bylo zkoumáno celkem 23 vzorků z cyklistického závodu na 24 hodin a 24 vzorků z běžeckého závodu na 100 km. Pro statistickou analýzu dat byl vytvořen nástroj v programu Matlab. Byl zjištěn enormní nárůst množství leukocytů v obou typech závodů. V cyklistickém závodě se jedná o navýšení z 5,75±1,29 x109/l na 11,80±3,08 x109/l, v běžeckém závodě z 4,99±1,84 x109/l na 13,20±5,36 x109/l. IgA se významně nesnížil, naopak se mírně zvýšil. Hodnoty IgM se u běžců výrazně nezměnily. U cyklistů došlo ke statisticky významnému snížení z původního množství 60,23±6,54 mg/dl na 52,60±10,43 mg/dl. U běžeckého závodu dále došlo ke statisticky významným změnám hladiny CK a LDH. Z původních hodnot CK 4,25±2,74 kat/l stoupla aktivita enzymu vlivem závodu na 50,09±60,08 kat/l. LDH se u cyklistického závodu nijak významně neliší, stejně jako je tomu u enzymu ALT. V tomto případě nedošlo k jeho statisticky významné změně ani v jednom typu závodu. Koncentrace draselných a sodných iontů významně poklesla. U draslíku jeho koncentrace poklesla z 5,61±0,59 mmol/l na 4,57±0,39 mmol/l. Koncentrace sodných iontů se snížila po závodě z 138,22±1,17 mmol/l na 137,00±1,75 mmol/l.
Regular sport activity is considered as neccessary part of our lifes. Sport is reccomended for preventing various diseases, enhancing immunity system or for controlling weight and for enhancing conditions. However, how severaly is sport activity benefit for human health and when it becomes harmful for it? This work deals with possible negative effects of strenous excercise on human organism. In our case it is ultra-maraton and mountbiking. In following parts of this work it is tried to explaine metabolic changes and influance of strenous excercise on immunological and biochemical parametres. The parameters immunoglobulin A, M, leukocytes, creatinine, sodium and potassium ions and enzymes such as lactatedehydrogenase, creatinekinase and alanineaminotransferase were studied. The values of these parameters were obtained from the blood samples taken before and after the race. A 23 samples from a 24-hour cycling race and 24 run-of-the-run race samples per 100 km were examined. A matlab tool was created for statistical analysis of data. A huge increase in the number of leukocytes was found in both types of races. In the MTB, it is an increase from 5.75 ± 1.29 x 109 / l to 11.80 ± 3.08 x 109 / l, in the race from 4.99 ± 1.84 x 109 / l to 13, 20 ± 5.36 x 109 / l. IgA did not significantly decrease, on the contrary slightly increased. IgM values have not changed significantly in runners. Cyclists experienced a statistically significant reduction in the original amount of 60.23 ± 6.54 mg / dl to 52.60 ± 10.43 mg / dl. There were statistically significant changes in CK and LDH levels in the race. From the original CK values of 4.25 ± 2.74 kat / l, the activity of the enzyme increased by 50.09 ± 60.08 kat / l due to the race. LDH is not significantly different in the cycling race as well as in the ALT enzyme. In this case, there was no statistically significant change to either type of race. Concentration of potassium and sodium ions decreased significantly. In potassium, its concentration dropped from 5.61 ± 0.59 mmol / l to 4.57 ± 0.39 mmol / l. Sodium ions dropped from 138.22 ± 1.17 mmol / l to 137.00 ± 1, 75 mmol / l.
Description
Citation
AMBROŽOVÁ, M. Analýza vybraných fyziologických parametrů sportovců během zátěže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Svoboda (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Svoboda položil otázku: Jaké další informace o subjektech by mohly vylepšit výsledky? Doc. Kolář položil otázku: Jaké statistické testy jste zvolila a na základě čeho? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO