Měření slunečního záření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a ověřením levné metody pro orientační měření přímého a difúzního slunečního záření pro odhad tepelného zisku budov. Teoretická část je zaměřena na rozbor sluneční energie a druhů měřicích zařízení. V praktické části jsou uvedeny výsledky patentové rešerše a průzkumu trhu. Dále je zde představen návrh ideálního provedení měřicího obvodu. Poslední kapitola se soustředí na praktické ověření vybraných levných čidel, zahrnující návrh vhodného dataloggeru a měřicího obvodu a také porovnání naměřených dat s referenčním senzorem. Závěr je věnován popisu možného řešení snímače pro použití v provozních podmínkách.
This Bachelor's thesis discusses design and verification of an inexpensive method for indicative measurement of direct and diffused solar radiation, in order to estimate the heat gain of buildings. Theoretical part focuses on the analysis of solar energy and types of measuring devices. Practical part presents results of patent research and market research. The design of an ideal solution of a measurement circuit is also presented here. The last chapter concentrates on the practical verification of selected inexpensive sensors. It includes the design of a suitable datalogger and measurement circuit, plus the comparison of measured data with reference sensor. The conclusion is devoted to describing possible solution for the sensor which should be applicable in operating conditions.
Description
Citation
MAZOCH, J. Měření slunečního záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO