Model kompletního akumulačního systému s řízením založený na obecných předpokladech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Problematika akumulácie elektrickej energie sa stáva čoraz dôležitejšia a neustále rastie jej význam. Je to spôsobené tým, že do elektrizačnej sústavy sa začleňuje čoraz viac obnoviteľných zdrojov energie, hlavne fotovoltaických a veterných elektrární, ktoré spôsobujú zmeny vo výkonových pomeroch elektrickej siete. Ďalšie zmeny v sieti môže spôsobovať zmena správania spotrebiteľov elektrickej energie. Schopnosť vyrovnávať tieto zmeny v elektrizačnej sústave majú práve akumulačné systémy. Táto práca predstaví vybrané akumulačné systémy a spôsoby, akými možno uchovávať energiu. Ďalej v tejto práci bude vytvorený model akumulačného systému s riadením, založeným na všeobecných podmienkach. Tento model bude testovaný a zistí sa jeho správanie pri limitných podmienkach.
The accumulation of electricity as an issue is becoming more important and it’s importance is constantly growing. This is due to the fact that more renewable energy sources, mainly photovoltaic and wind power plants, are being incorporated into the electricity system, causing changes in the power grid performance. Changing in the behavior of consumers of electricity can cause further changes in the network. The ability for compensations of these changes in the power grid has just accumulation systems. This Thesis for Master’s Degree presents selected storage systems and ways in which energy can be stored. Further, in this work, a model of accumulation system with management based on general conditions will be created. This model will be tested and its behavior detected under the limit conditions.
Description
Citation
SEDLÁK, M. Model kompletního akumulačního systému s řízením založený na obecných předpokladech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)
Date of acceptance
2017-06-06
Defence
Student seznámil komisi se svojí diplomovou prací s názvem Model kompletního akumulačního systému s řízením založeným na obecných předpokladech. Vedoucí práce doktor Radil přečetl svůj posudek, v němž konstatuje, že student neplnil v průběhu řešení své povinnosti dané především vyhláškou předsedy oborové rady a nezpracoval zadání v dostačeném rozsahu, s návrhem na hodnocení stupněm F – 35b a dále doporučuje práci dopracovat. Dále přečetl posudek oponent práce Ing. Kopička, který konstatoval hrubé nedostatky v části s vlastním přínosem a navrhuje hodnocení stupněm F – 30b. Předseda komise dal studentovi prostor vyjmenovat důvody, pro které práci nedopracoval. Na základě skutečností a zjištění komise došla k závěru, že diplomová práce zásadním způsobem nesplňuje body zadání, především v tvorbě modelu a jeho testování. Komise navrhuje práci přepracovat.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO