Modifikace inkoustů pro tisk luminiscenčních prvků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu luminiscenčních aditiv na vlastnosti tištěných elektroluminiscenčních prvků. Cílem práce je nalézt strategii na rozšíření barevného spektra těchto prvků při zachování jejich funkčnosti. Důležitým krokem bylo přidání aditiva do základní luminiscenční vrstvy ZnS a její ovlivnění při emisi záření. Byla prokázána změna vyzařovaného barevného spektra pomocí fluoroforu U111, konkrétně byla sledována změna vlnové délky a intenzita záření na vkládaném napětí a frekvenci. Získané výsledky mohou být použity při dalších studiích rozšiřujících poznatky o elektroluminiscenci.
This bachelor thesis deals with the study of the influence of luminescent additives on the features of printed electroluminescent elements. The goal of the thesis is to find a strategy for expanding the color spectrum of these elements while maintaining their functionality. An important step was the addition of additive to the basic luminescent layer of ZnS and its influence on emission of radiation. A change of color spectrum was proved by usage the U111 fluorophore and in particular the wavelength change and the intensity of the radiation on the input voltage and frequency were observed. The obtained results can be used in further studies to extend the knowledge of electroluminescence.
Description
Citation
FOLDYNOVÁ, K. Modifikace inkoustů pro tisk luminiscenčních prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Klučáková – Došlo by ke zlepšení vlastností při zmenšení velikosti částic (bez ohledu na techniku depozice)? Šoukal – ZnS má dvě alotropické modifikace, která byla použita? Všechny tyto modifikace mají tyto vlastnosti? Veselý – Pokud jde o emisní zdroj, měl by být měřen jas. Jaká je jednotka „spektrálního ozáření“? Samotný ZnS nefluoreskoval modře? Proč bylo přidáváno aditivum?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO