Transcendentální aspekty architektonického návrhu jako činitelé udržitelnosti

Abstract
Disertační práce se zabývá souborem procesů, zákonitostí a jevů přesahující běžné materiální vnímání světa a jejich vztahem k architektonickému návrhu. Objasňuje a redefinuje tak pojem udržitelnosti z pohledu vyšších univerzálních principů utvářejících naše prostředí. V úvodu nás seznamuje s širokou znalostní bází holistických systému zahrnující Feng-shui, posvátnou geometrii, geomancii či numerologii. Účelem je vytvořit základ pro další zkoumání i srozumitelnou formou objektivně interpretovat méně známou problematiku, aby dávala smysl jako celek. Na základě průnikových témat a informací zmíněných oblastí stanovujeme hypotézu o existenci jednotící matrice harmonických struktur v architektuře. Vodítko k její verifikaci skýtá vědecká analýza lidského vnímání, která nás postupně seznamuje se systémy soběpodobných kontextuálních referencí živých i neživých forem. Matematicky i geometricky je lze nejlépe přiblížit popisem fraktálů. V rámci výzkumu jsou vybrány konkrétní sídla a stavby, které podrobujeme analýze fraktality, symbolismu a skrytých nosných geometrií. Doplňujeme průzkum sledovaných jevů v pedagogické činnosti a případovou studii jejich aplikace na posouzení rozvoje sídla. Z výsledků práce abstrahujeme pět nedogmatických zásad pro architektonický návrh, které jsou podpořeny experimentálním ověřením na autorských stavbách. Zásady představují pilíře implozivní architektury, která v kontextu transcendentálních přesahů nabízí možnost, jak antropogenní prostředí více přiblížit přirozenému a harmonickému řádu univerza.
This thesis deals with complex processes, relationships and phenomena which go beyond the assumed and accepted materialistic perception of the world in general and the process of architectural design specifically. It clarifies and actually redefine the sustainability from a point of higher universal principles forming our environment. At the beginning this thesis presents an extensive knowledge base of existing holistic design systems including Feng-shui, sacred geometry, geomancy or numerology. The purpose is to build and establish a solid foundation for understanding and further research as well as objectively interpreting lesser known topics as a whole. On the basis of intersecting information through the above mentioned topics we specify the hypothesis which proposes the pre-existence of one unifying design matrix of harmonic structures in architecture. The structure of its verification takes us from an analysis of the science of human perception to systems of self-similar contextual references of animated and inanimated forms. These systems of emergent form and flow are basically known as fractals, and could be expressed in both mathematical and geometrical languages. The thesis research then consists of analysing chosen examples of urban and architectural scale in sense of fractality, symbolism and geometrical matrices. We include and integrate the research of associated and relevant phenomena in pedagogical practice, and a case study of the application of fractals in development of a chosen town. From the results of this thesis we abstract five non-dogmatic guidelines or tenets for architectural design; which are supported by experimental verification on some of the author´s buildings. These tenets stand as pillars of implosive architecture. This kind of architecture in context of transcendental overlaps means a possibility of how to bring our anthropogenic environment closer to the natural and harmonic code of the Universe.
Description
Citation
VOLNOHRADSKÝ, R. Transcendentální aspekty architektonického návrhu jako činitelé udržitelnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
2017-10-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO