Automatizace procesu projektování a programování stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce řeší problematiku přenosu informací mezi oddělením projekce elektrického vybavení strojního zařízení a oddělením vývoje softwaru řídicího systému tohoto stroje. Diplomová práce se zaměřuje zejména na eliminaci vlivu lidského faktoru při současném zvýšení efektivity tohoto přenosu informací. Systémovou analýzou je proveden rozbor problematiky a analýza spolehlivosti přenosu informace. Na základě požadavků, vyplývajících z analýzy, jsou navržena preventivní opatření a modifikace postupů v obou odděleních. Současně je vyvinuta vlastní softwarová aplikace, která celý proces výrazně zjednoduší a zrychlí, při současném splnění požadavků na vyloučení nalezených problematických jevů, způsobených zejména lidským faktorem. Výsledné řešení je verifikováno podle vytyčeného verifikačního postupu ověřením na vlastním testovacím projektu „SampleVUT“. Při validaci je zhodnocena efektivita navrženého řešení.
This diploma thesis deals with the issue of information transfer between the Department of Electrical Equipment Design and the Software Development Department of the control system of this machine. The diploma thesis focuses mainly on the elimination of the influence of the human factor while increasing the efficiency of this information transfer. System analysis examines the issues and investigates the reliability of information transfer. On the basis of the requirements resulting from the analysis, preventive measures and modifications of procedures in both departments have been proposed. Simultaneously, its own software applications have been developed to considerably simplify and accelerate the process, while meeting the requirements to eliminate problematic phenomena caused particularly by human factors. The resulting solution is verified according to the designated verification process and reassessed by own "SampleVUT" test project. Validation evaluates the effectiveness of the proposed solution.
Description
Citation
BOČEK, J. Automatizace procesu projektování a programování stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
prof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Blechta (člen)
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO