Optimalizace stanovení fázového složení portlandského slínku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá stanovením fázového složení portlandského slínku a jeho optimalizací. Pro řešení tohoto úkolu bylo využito rentgenové fluorescenční spektrometrie, rentgenové difrakční analýzy a optické mikroskopie. V experimentální části je pomocí výsledků rentgenové fluorescenční spektrometrie vypočítáno potenciální fázové složení slínku za využití metody dle Bogua. Dále následuje rentgenová difrakční analýza, která byla využita nejen ke stanovení fázového složení, ale také k určení amorfního podílu ve slínku. Při studiu vzorků pomocí optické mikroskopie bylo využito metody mikroskopické bodové integrace. Získané výsledky byly mezi sebou porovnány a byly určeny hlavní nedostatky jednotlivých metod.
This bachelor thesis deals with the determination of the phase composition of portland clinker and its optimization. The X-ray fluorescence spectroscopy, X-ray diffraction analysis and optical microscopy were used to solve this task. In the experimental section, X-ray fluorescence spectrometry results were used to calculate the potential phase composition of the clinker using the Bogue method. Then the X-ray diffraction analysis followed, it was used not only to determine the phase composition but also to determine amorphous content in the clinker. The microscope integration method was used to study the samples using optical microscopy. The obtained results were compared with each other and the main deficiencies of the individual methods were identified.
Description
Citation
VÁVROVÁ, A. Optimalizace stanovení fázového složení portlandského slínku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Studentka svou prezentaci zaměřila na porovnání analytických strukturních metod vhodných pro posouzení fázového složení portlandského slínku. Vystoupení bylo jasné, stručné a srozumitelné. Dotazy oponentky zodpověděla zcela správně a úplně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO