Vyluhovatelnost kovů z geopolymerů při použití různých vyluhovacích medií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cieľom tejto práce je zrovnanie vylúhovateľnosti kovu z AAM vplyvom použitia rôznych vylúhovacích médií. Bola porovnávaná schopnosť stabilizovať 1 hm. % Pb2+ v alkalicky aktivovaných matriciach za použitia rozdielnych vylúhovacích skúšok (ČSN EN 12457, HJ-T/299, TCLP). Koncentrácia kovu vo výluhu bola stanovená metódou ICP-OES. Matrice pozostávali z vysokopecnej trosky a vysokoteplotného popolčeka. Distribúcia olova v matriciach bola analyzovaná pomocou SEM mikroskopie. Ďalej bol skúmaný vplyv mechanickej pevnosti a pH výluhu na koncentráciu vylúhovaného olova.
The aim of this work is the comparison of the leachability of metal from AAM due to the use of various leaching mediums. The ability to stabilize 1 wt. % Pb2+ in alkali-activated matrices was compared using different leaching tests (ČSN EN 12457, HJ-T/299, TCLP). The concentration of metal content in leachate was determined by ICP-OES method. The matrices consisted of blast-furnace slag and high-temperature fly ash. Lead distribution in matrices was analyzed by SEM microscopy. Furthermore, the effect of mechanical strength and pH leachate on the lead concentration were examined.
Description
Citation
BYSTRIANSKA, E. Vyluhovatelnost kovů z geopolymerů při použití různých vyluhovacích medií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Studentka se ve svém vystoupení zabývala problematikou vyluhování těžkých kovů z materiálů sloužících k enkapsulaci a imobilizaci nebezpečných odpadů. Prezentace byla jasná a srozumitelná za použití vhodných grafických prostředků. Dotazy oponenta zodpověděla správně a úplně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO