Aby mesto miestom bolo

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Nábrežia veľkých riek zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji sídel. Na území Slovenska sa však nachádza omnoho viac malých tokov, ktorých potenciál ale ostáva nevyužitý. Medzi také patrí aj rieka Domanižanka, ktorá tvorí jednu zo základných urbanistických osí Považskej Bystrice a je jej celomestsky významným prvkom. V súčasnosti je však dimenzovaná na povodňový prietok s korytom zahĺbenými do oporných kamenno - betónových stien. V meste preteká územím sídlisk, centrálnou mestskou zónou a krajinným územím nivy rieky Váh. V zastavanom území sídla tečie táto rieka rôznorodým územím, pričom sa odlišné formy zástavby rozdielnym spôsobom viažu na vodný tok. V rámci svojej diplomovej práce sa zameriavam na šesť východiskových priestorov so svojbytnou atmosférou a rôznou mierou intimity, ležiacich pozdĺž toku na frekventovanej spojnici hlavného centra mesta s jeho lokálnym centrom na sídlisku SNP. Týmto priestranstvám následne priradzujem určitý charakter, či naopak podporujem ten existujúci. Rešpektujem jestvujúce hodnoty miest a snažím sa o citlivé začlenenie svojich intervencií do jednotlivých častí. Východiskom návrhu je vytvorenie adekvátneho pešieho a cyklistického prepojenia medzi týmito lokalitami s ohľadom na kvalitu jednotlivých príbehov daných miest. Pričom voda tu stále predstavuje primárny element zdieľanej životaschopnosti práve medzi prírodou a jej obyvateľom, človekom. Voda ako základná podmienka existencie života. Voda ako jeden zo živlov, slúžiaci k regenerácii tela i duše. K očiste mesta a miesta.
The waterfronts of major rivers play an important role in the development of settlements. On the territory of Slovakia, however, there are many more small flows whose potential remains unused. It also includes the river Domanižanka, which forms one of the main urban axes of Považská Bystrica and is a significant element of the whole region. At present, it is designed for a flood flow with a trough recessed into supporting stone - concrete walls. In the built-up area of the city, this river flows through a diverse territory. In my diploma thesis I focus on six spaces with their own atmosphere and varying degrees of intimacy. These spaces lie along the flow on the busy line of the main city center with its local center at the SNP. To these spaces I assign a certain character, or, on the contrary, I support the existing one. I respect the existing values of places and I try to integrate their interventions into parts. The basis of the proposal is to create an adequate pedestrian and cycling link between these sites with regard to the quality of the individual stories of these places. Where water still represents the primary element of shared viability between nature and its inhabitants, humans. Water as a basic condition for the existence of life. Water as one of the elements, used to regenerate the body and the soul. To cleanse the city and the place.
Description
Citation
KVAŠŠAY, L. Aby mesto miestom bolo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Michal Hronský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen)
Date of acceptance
2017-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO