ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem práce je definování vize (v konkrétních návrzích) pro fungování komunitních, společensko-sociálních, volnočasových aj. aktivit v obci. Vize jako taková vznikla na základě analýz již minulý semestr, na jejím základě se dostáváme k řešení dílčího projektu, který by měl ukázat obci, jakým směrem se může ubírat a proč. Zastupitelé i obyvatelé Strachotína již dlouhou dobu zvažují určité kroky, stavební počiny různého rozsahu, které by posílili pospolitost občanů, jejich možnosti při využití potenciálu místa (víno, turistický ruch) a obci navrátili ztracenou tvář. Mezi návsí a koncem obce ve směru k Pálavě je jen malá vzdálenost, ale leží zde významný urbanistický celek - okolí kostela - který je historicky velmi důležitý a skrývá svůj potenciál. Ve své práci jsem si zadala ho odkrýt a zkusit nahlédnout do toho, co může nabídnout. Nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele.Mezi návsí a koncem obce ve směru k Pálavě je jen malá vzdálenost, ale leží zde významný urbanistický celek - okolí kostela - který je historicky velmi důležitý a skrývá svůj potenciál. Ve své práci jsem si zadala ho odkrýt a zkusit nahlédnout do toho, co může nabídnout. Nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele.
The aim of the thesis is to define the vision (in concrete proposals) for the functioning of community, socio-social, leisure and other activities in the village. The vision as such emerged on the basis of analyzes already in the last semester, on its basis, we come to the solution of a partial project, which should show the municipality how to go and why. Representatives and residents of Strachotín have for a long time been considering certain steps, construction works of varying extent, which would strengthen the population, their possibilities in using the potential of the place (wine, tourism) and the village returned the lost face.There is only a small distance between the village and the end of the village in the direction of Pálava, but there is an important urban area - the surroundings of the church - which is historically very important and it hides its potential. In my work, I have commissioned him to uncover it and try to inspect what she can offer. Not only for tourists, but also for locals.
Description
Citation
GUTMANOVÁ, D. ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Zdeněk Hirnšal (předseda) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) Ing. arch. Jan Horký (člen) Ing. arch. Václav Kocián (člen) Ing. arch. Lenka Kropšová (člen)
Date of acceptance
2017-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO