Posouzení účinnosti úpravny pitné vody prostřednictvím ekotoxikologických testů a screeningové analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
S neustálým nárůstem znečištění životního prostředí se zhoršuje kvalita povrchové vody, která je technologickými procesy upravována na vodu pitnou, a je proto nutné klást zvýšené nároky na účinnost těchto technologických procesů a jejich případnou inovaci. Vzhledem k tomu, že surová voda je kontaminována různými druhy polutantů, je pro zajištění kvality nezbytné průběžně kontrolovat pitnou vodu dodávanou do veřejné distribuční sítě. Úpravny pitné vody stále nejsou schopny surovou vodu upravit dokonale, ale pouze eliminovat její znečištění na normami akceptovatelnou míru. Zejména z tohoto důvodu je nezbytné, aby byla kvalita pitné vody pravidelně kontrolována a zároveň posuzována účinnost jednotlivých technologických procesů úpravy pitné vody. K tomu mohou sloužit screeningová analýza nebo popř. ekotoxikologické testy. Diplomová práce se zaměřuje na problematiku účinnosti technologických procesů úpravy pitné vody. V rámci experimentální části byly v úpravně vody v České republice odebrány vzorky surové vody a vzorky vod po všech separačních stupních, které byly podrobeny ekotoxikologickým testům a screeningové analýze. Na základě provedených ekotoxikologických testů na organismech Thamnocephalus platyurus, Lemna minor a Vibrio fischeri můžeme předpokládat tvorbu škodlivých chlorovaných vedlejších produktů, což se projevilo téměř 100% mortalitou organismů T. platyurus. Z výsledků screeningové analýzy realizované po extrakci vzorků metodou SPE pomocí přístroje HPLC/MS vyplývá, že nejúčinnější metodou pro odstranění hormonálních látek je ozonizace.
The quality of raw water is deteriorating with the continuous increase in environmental pollution. Raw water is being modified to drinking water by technological processes, and it is therefore necessary to put increased demands on the efficiency of these technological processes and their possible innovation. Due to the fact that raw water is contaminated with different types of pollutants, it is necessary to continuously control the drinking water supplied to the public distribution network in order to ensure its quality. Drinking water treatment is still unable to treat the raw water perfectly, its pollution is only reduced to acceptable standards. For this reason, it is indispensable that the quality of drinking water is being checked regularly and at the same time the efficiency of individual technological processes of drinking water treatment is assessed. This includes screening analysis or eventually ecotoxicological tests. The thesis focuses on the efficiency of technological processes of drinking water treatment. Within the experimental part, samples of raw water and samples of water after each separation stage have been collected at the drinking water treatment plant in the Czech Republic. These samples have been subjected to ecotoxicological tests and screening analysis. Based on the ecotoxicological tests carried out on Thamnocephalus platyurus, Lemna minor and Vibrio fischeri, we can assume the emergence of harmful chlorinated by-products, resulting to nearly 100% mortality in T. platyurus. The results of the screening analysis carried out indicate, after the extraction of specimens by the SPE method using HPLC/MS, that the most effective method for the removal of hormonal substances is ozonization.
Description
Citation
NÝVLTOVÁ, B. Posouzení účinnosti úpravny pitné vody prostřednictvím ekotoxikologických testů a screeningové analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-05-29
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO